Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy định chi tiết và hướng dẫn về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước

( Cập nhật lúc: 14/11/2022  )

Ngày 31/10/2022, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ký ban hành Thông tư số 15/2022/TT-BTTTT quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Quyết định số 37/2021/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước.

Thông tư này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều củaQuyết định số 37/2021/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước (sau đây được gọi tắt là Quyết định số 37/2021/QĐ-TTg) gồm: Dịch vụ; chất lượng dịch vụ; an toàn, an ninh trong cung cấp dịch vụ; kết nối mạng; kiểm tra, giám sát; lưu trữ, báo cáo và tổ chức thực hiện việc cung cấp dịch vụ bưu chính KT1.

Đối tượng áp dụng: Cục Bưu điện Trung ương; Tổng công ty Bưu điện Việt Nam;các cơ quan,tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt độngcủa Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước (sau đây gọi là Mạng bưu chính KT1).

Thông tư số 15/2022/TT-BTTTT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 và thay thế Thông tư số 16/2017/TT-BTTTT ngày 23 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về Quy định chi tiết một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước.

Xem chi tiết Thông tư số 15/2022/TT-BTTTT tại đây./.

Đinh Loan