Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Thông tin và Truyền thông thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và các Tổ an toàn Covid-19

( Cập nhật lúc: 01/10/2021  )

Ngày 24/9/2021, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Quyết định số 121/QĐ-STTTT về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và Quyết định số 122/QĐ-STTTT về việc thành lập các Tổ an toàn Covid-19 của Sở Thông tin và Truyền thông.

Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Sở Thông tin và Truyền thông do Giám đốc Sở làm Trưởng Ban; các Phó Giám đốc Sở làm Phó Trưởng Ban. Thành viên gồm lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở và đại diện công đoàn, đoàn thanh niên thuộc Sở. Văn phòng Sở là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các hoạt động liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị. Xây dựng và ban hành kế hoạch, phương án phòng, chống dịch Covid-19 của Sở; quy định về phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở và khách đến làm việc. Tham mưu, đề xuất các giải pháp, bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các biện pháp, các văn bản chỉ đạo về phòng, chống dịch covid-19. Thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin, diễn biến tình hình dịch bệnh; kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch; đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, kịp thời đề xuất điều chỉnh, bổ sung phương án phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị đảm bảo tính chủ động, sẵn sàng, phù hợp. Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch của cơ quan, đơn vị theo quy định.

Các Tổ an toàn Covid-19 của Sở gồm 04 Tổ: Tổ an toàn Covid-19 Văn phòng Sở; Tổ an toàn Covid-19 Thanh tra – Thông tin, Báo chí, Xuất bản; Tổ an toàn Covid-19 Công nghệ thông tin – Bưu chính, viễn thông và Tổ an toàn Covid-19 Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông. Tổ trưởng các Tổ an toàn Covid-19 là Tổ trưởng các Tổ Công đoàn. Thành viên các Tổ an toàn Covid-19 là đoàn viên các Tổ Công đoàn thuộc Sở.

Tổ an toàn Covid-19 có nhiệm vụ hỗ trợ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Sở triển khai: Tuyên truyền, phát hiện, nhắc nhở, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và tình hình sức khỏe của người lao động tại đơn vị. Kiến nghị thủ trưởng đơn vị xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về công tác phòng, chống dịch tại nơi làm việc theo nội quy phòng, chống dịch của đơn vị và của chính quyền địa phương. Báo cáo kịp thời cho thủ trưởng đơn vị và cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Sở khi phát hiện người lao động mắc COVID-19 (F0) hoặc có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 (Sốt, ho, khó thở...) để xử lý theo quy định. Hỗ trợ đơn vị và cơ quan chức năng truy vết các trường hợp F1, F2 và các trường hợp khẩn cấp khi đơn vị có trường hợp mắc COVID-19 hoặc phải cách ly theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Thực hiện các nhiệm vụ khác trong phòng, chống dịch do thủ trưởng đơn vị giao.

Xem Quyết định số 121/QĐ-STTTT & Quyết định số 122/QĐ-STTTT tại đây.


Nguyễn Thị Lệ Thu