Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Liên hệ

( Cập nhật lúc: 09/11/2020  )

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI, EMAIL CÔNG CHỨC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Lãnh đạo sở

 

 

 

Ông Hà Văn Tiến

   Giám đốc

0209.3506 667

tienhv.tt@backan.gov.vn

Ông Nông Văn Niệp

   Phó Giám đốc

0209.3871 999

niepnv.tt@backan.gov.vn

Ông Lô Quang Tuyến

   Phó Giám đốc

0209.3810 656

tuyenlq.tt@backan.gov.vn

Bà Hà Thị Ngần

   Phó Giám đốc

0209.3862 559

nganht.tt@backan.gov.vn

Văn phòng sở

 

0209.3871 064

sott.tt@backan.gov.vn

Bà Hà Thị Hoa

  Chánh Văn phòng sở

0209.3810.198

hoaht.tt@backan.gov.vn

Bà Hoàng Thị Bích Thuận

Phó chánh Văn phòng sở

0209.371.063

thuanhtb.tt@backan.gov.vn

Bà Nguyễn Thị Lệ Thu

Chuyên viên

0209.3810.198

thuntl.tt@backan.gov.vn

Ông Đào Thiện Hiếu

Chuyên viên

0209.371.063

hieudt.tt@backan.gov.vn

Bà Triệu Thị Hương

Văn thư

0209.371.064

huongtt.tt@backan.gov.vn

Phòng Thông tin - Báo chí – Xuất bản

 

0209.3810 524

phongbcxb.tt@backan.gov.vn

Bà Nông Thị Phúc

Trưởng phòng

0209.3810 524

phucnt.tt@backan.gov.vn

Bà Hứa Thị Hường

Chuyên viên

0209.3810 524

huonght.tt@backan.gov.vn

Bà Phạm La Lam

Chuyên viên

0209.3810 524

Lampl.tt@backan.gov.vn

 

 

 

 

 Phòng Công nghệ thông tin

   

0209.3871 626

 

Ông Ngô Huy Thắng

Trưởng phòng

02093 878 777

thangnh.tt@backan.gov.vn

Bà Hà Hồng Cương

Chuyên viên

0209.3871 626

cuonghh.tt@backan.gov.vn

Ông Đàm Văn Tấn

Chuyên viên

0209.3871 626

tandv.tt@backan.gov.vn

Phòng Bưu chính - Viễn thông

   

0209.3880 168

 

Bà Đinh Thị Loan

Phó Trưởng phòng phụ trách phòng

0209.3880 168

loandt.tt@backan.gov.vn

Bà Hoàng Thị Xuyến

Chuyên viên

0209.3880 168

Xuyenht.tt@backan.gov.vn

Bà Nguyễn Thị Hải Yến

Chuyên viên

0209.3880 168

yennth.tt@backan.gov.vn

Bà Tạ Thị Kiều

Chuyên viên

0209.3880 168

kieutt.tt@backan.gov.vn

Thanh tra sở

 

0209.3810 298

thanhtra.tt@backan.gov.vn

Ông Cà Ngọc Huấn

Chánh thanh tra

0209.3810 298

huancn.tt@backan.gov.vn

Bà Bế Thị Thanh Hoài

Thanh tra viên

0209.3810 298

hoaitbtt.tt@backan.gov.vn

Bà Trần Thị Thu Hằng

Chuyên viên

0209.3810 298

hangttt.tt@backan.gov.vn

Số điện thoại trực bộ phận Một cửa

 

 

0209.3810 440