Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phát động Phong trào thi đua “Bắc Kạn đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025”

( Cập nhật lúc: 26/10/2022  )

Nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số của tỉnh Bắc Kạn, ngày 10/10/2022 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 635/KH-UBND phát động phong trào thi đua “Bắc Kạn đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025”.

Đối tượng thi đua là tập thể các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, hợp tác và cá nhân cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Nội dung thi đua tập trung vào các nhiệm vụ sau:

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền phổ biến, triển khai, quán triệt chủ trương của Đảng, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người dân và doanh nghiệp về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số giai đoạn 2022 - 2025.

2. Xây dựng chương trình, kế hoạch và đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số theo từng ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị; chủ động rà soát, tham mưu sửa đổi, xây dựng cơ chế, chính sách của tỉnh nhằm tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho chuyển đổi số, thúc đẩy chính quyền số, khuyến khích doanh nghiệp và người dân tham gia vào nền kinh tế số, phát triển xã hội số.

3. Tăng cường đầu tư, phát triển hạ tầng số, nền tảng số, sẵn sàng thử nghiệm các giải pháp, công nghệ mới nhằm đáp ứng yêu cầu và thúc đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số của tỉnh; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về chuyển đổi số.

4. Tích cực xây dựng, tạo lập dữ liệu mở phục vụ người dân, doanh nghiệp khai thác, truy cập và sử dụng, góp phần công khai, minh bạch, phòng chống tiêu cực, tham nhũng, thúc đẩy phát triển các dịch vụ liên quan đến chuyển đổi số.

5. Tổ chức các phong trào thi đua với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng nhằm thu hút, tập hợp sự tham gia, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số.

Các nội dung ưu tiên thi đua đẩy mạnh chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025 gồm 10 lĩnh vực cơ bản: (1) Nông nghiệp; (2) Văn hóa, du lịch; (3) Y tế; (4) Giáo dục và Đào tạo; (5) Tài nguyên, môi trường; (6) Xây dựng; (7) Giao thông vận tải; (8) Công Thương; (9) Tài chính - Ngân hàng; (10) Khoa học và Công nghệ.

Kế hoạch đưa ra lộ trình thực hiện và đề ra tiêu chuẩn thi đua cụ thể đối với tập thể, cá nhân.

Về hình thức khen thưởng: Có 02 hình thức khen thưởng là Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và Giấy khen của thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp căn cứ đối tượng tiêu chuẩn quy định tại khoản 1, mục III tại Kế hoạch số 635/KH-UBND để lựa chọn tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc và lập hồ sơ đề nghị khen thưởng. Kết quả và thành tích đạt được của cá nhân, tập thể trong tổ chức thực hiện Phong trào thi đua là một trong những tiêu chí để các cơ quan, đơn vị, địa phương đánh giá bình xét khen thưởng toàn diện hằng năm./.

Xem  Kế hoạch số 635/KH-UBND tại đây./.

Nguyễn Thị Lệ Thu