Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ Thông tin-Truyền thông ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

( Cập nhật lúc: 20/06/2021  )

Ngày 17/6/2021,Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hànhQuyết định số 874/QĐ-BTTTT về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội.Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Với mục đích nhằm tạo điều kiện phát triển lành mạnh mạng xã hội tại Việt Nam, đảm bảo quyền tự do cá nhân, quyền tự do kinh doanh, không phân biệt đối xử nhà cung cấp dịch vụ trong và ngoài nước, phù hợp với chuẩn mực, thông lệ và các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia; xây dựng chuẩn mực đạo đức về hành vi ứng xử trên mạng xã hội, giáo dục ý thức, tạo thói quen tích cực trong các hành vi ứng xử của người dùng trên mạng xã hội, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh tại Việt Nam.Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17/6/2021về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội.

Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội gồm có 03 Chương và 09 Điều. Trong đó, quy định quy tắc ứng xử chung và quy tắc ứng xử riêng cho các đối tượng như: Quy tắc ứng xử cho tổ chức, cá nhân; Quy tắc ứng xử cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước; quy định ứng xử cho các cơ quan nhà nước; nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội.

Tại Quyết định này, Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến nghị các cơ quan, tổ chức căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và Bộ Quy tắc triển khai thực hiện, phổ biến nội dung của Bộ Quy tắc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và đặc thù của cơ quan, tổ chức mình, trong đó chú trọng đến việc bảo đảm an toàn, lành mạnh cho người yếu thế khi sử dụng mạng xã hội.Người sử dụng và nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội được khuyến khích thực hiện đầy đủ các nội dung Bộ Quy tắc và tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tới các tổ chức, cá nhân khác sử dụng mạng xã hội./.

Tải tài liệu tại đây: Quyết định 874

                              Bộ Quy tắc ứng xửBế Thị Thanh Hoài