Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng phần mềm quản lý thông tin cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

( Cập nhật lúc: 08/06/2021  )

Ngày 05/5/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng phần mềm quản lý thông tin cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Thực hiện Kế hoạch số 602/KH-UBND ngày 30/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai phần mềm Quản lý thông tin cán bộ, công chức, viên chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ. Hiện nay, phầm mềm đã được triển khai đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, là công cụ phục vụ việc quản lý, khai thác và sử dụng thông tin về hồ sơ cán bộ, công chức, viên chứcvà lao động hợp đồng; là thành phần trong hệ thống chính quyền điện tử của tỉnh, phần mềm được cài đặt tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh và được triển khai thống nhất, đồng bộ trên địa bàn tỉnh.

Việc ban hành Quy chế sẽ là công cụ pháp lý cần thiết nhằm quản lý có hiệu quả việc khai thác và sử dụng phần mềmquản lý thông tin cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/5/2021.

Tải toàn bộ Quy chế tại đây./.


Bế Thị Thanh Hoài