Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC VÀ VIỆC THỰC HIỆN TTHC

Mọi cá nhân, tổ chức có quyền phản ánh, kiến nghị về TTHC và việc thực hiện TTHC

 

CÁCH THỨC PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ


- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông:Tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

- Số điện thoại đường dây nóng của UBND tỉnh: 02093.871.743

- Số điện thoại đường dây nóng của Sở Thông tin và Truyền thông: 02093.810.198
- Địa chỉ hòm thư điện tử:sott.tt@backan.gov.vn

- Truy cập vào địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/p/phananhkiennghi/pakn-gui-pakn.html 


CHÚ Ý: KHÔNG TIẾP NHẬN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

LẤY Ý KIẾN GÓP Ý CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VỀ DỰ THẢO VĂN BẢN QPPL, CHỦ TRƯƠNG CHÍNH SÁCH