Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 16/11/2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Văn bản số 1638/STTTT-TTBCXB về việc cung cấp thông tin, hướng dẫn tuyên truyền (lần 02 tháng 11/2023)


Cung cấp thông tin, hướng dẫn tuyên truyền (lần 01 tháng 11/2023)


Ngày 26/9/2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Văn bản số 1357/STTTT-TTBCXB về việc hướng dẫn thực hiện công tác tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở (tháng 9/2023)


Ngày 29/9/2023, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Văn bản số 1388/STTTT-TTBCXB về việc cung cấp thông tin, hướng dẫn tuyên truyền (lần 01 tháng 10 năm 2023)


Ngày 5/9/2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Văn bản số 1301/STTTT-TTBCXB về việc cung cấp thông tin, hướng dẫn tuyên truyền (lần 02 tháng 9 năm 2023)


Ngày 31/8/2023, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Văn bản số 1231/STTTT-TTBCXB/STTTT-TTBCXB về việc cung cấp thông tin, hướng dẫn tuyên truyền (lần 01 tháng 9 năm 2023)


Ngày 15/8/2023, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Văn bản số 1132/STTTT-TTBCXB về việc cung cấp thông tin, hướng dẫn tuyên truyền (lần 02 tháng 8 năm 2023).


Ngày 31/7/2023, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Văn bản số 1049/STTTT-TTBCXB về viêc cung cấp thông tin, hướng dẫn tuyên truyền (lần 01 tháng 8 năm 2023).


Ngày 17/7/2023, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Văn bản số 946/STTTT-TTBCXB về việc cung cấp thông tin, hướng dẫn tuyên truyền (lần 02 tháng 7 năm 2023).


Ngày 04/7/2023, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Văn bản số 864/STTTT-TTBCXB về việc cung cấp thông tin, hướng dẫn tuyên truyền (lần 01 tháng 7 năm 2023)

1234567...Trang cuối