Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 02/8/2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 897/STTTT-TTBCXB về việc định hướng tuyên truyền lần 1 tháng 8 năm 2022


Tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, vận động quần chúng từ bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình


Ngày 15/7/2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 812/STTTT-TTBCXB về việc định hướng tuyên truyền lần 2 tháng 7 năm 2022


Ngày 18/7/2022, Tiểu ban Truyền thông phòng chống dịch Covid-19 ban hành Công văn số 53/CCTT-TBTT về việc Cung cấp nội dung tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (từ ngày 15/7/2022 đến ngày 22/7/2022)


Ngày 08/7/2022, Tiểu ban Truyền thông phòng chống dịch Covid-19 ban hành Công văn số 52/CCTT-TBTT về việc Cung cấp nội dung tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (từ ngày 08/7 đến ngày 15/7 năm 2022)


Ngày 04/7/2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 770/STTTT-TTBCXB về việc định hướng tuyên truyền lần 1 tháng 7 năm 2022


Ngày 05/7/2022, Tiểu ban Truyền thông phòng chống dịch Covid-19 ban hành Công văn số 51/CCTT-TBTT về việc tăng cường truyền thông tiêm vắc xin phòng Covid-19


Ngày 24/6/2022, Tiểu ban Truyền thông phòng chống dịch Covid-19 ban hành Công văn số 49/CCTT-TBTT về việc Cung cấp nội dung tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (từ 24/6/2022 đến 01/7/2022)


Ngày 20/6/2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 717/STTTT-TTBCXB về việc định hướng tuyên truyền lần 2 tháng 6 năm 2022


Ngày 17/6/2022, Tiểu ban Truyền thông phòng chống dịch Covid-19 ban hành Công văn số 48/CCTT-TBTT về việc Cung cấp nội dung tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (từ 17/6/2021 đến 23/6/2022)

1234567...Trang cuối