Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 21/9/2022, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 1113/STTTT-TTBCXB về việc Cung cấp nội dung tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (từ ngày 20/9/2022 đến ngày 27/9/2022)


Ngày 20/92022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 1107/STTTT-TTBCXB về việc định hướng tuyên truyền lần 2 tháng 9 năm 2022


Ngày 31/8/2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 1046/STTTT-TTBCXB về việc định hướng tuyên truyền lần 1 tháng 9 năm 2022


Ngày 26/8/2022, Tiểu ban Truyền thông phòng chống dịch Covid-19 ban hành Công văn số 62/CCTT-TBTT về việc Cung cấp nội dung tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (từ ngày 27/8/2022 đến ngày 09/9/2022)


Ngày 19/8/2022, Tiểu ban Truyền thông phòng chống dịch Covid-19 ban hành Công văn số 59/CCTT-TBTT về việc Cung cấp nội dung tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (từ ngày 20/8/2022 đến ngày 26/8/2022)


Ngày 13/8/2022, Tiểu ban Truyền thông phòng chống dịch Covid-19 ban hành Công văn số 58/CCTT-TBTT về việc Cung cấp nội dung tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (từ ngày 13/8/2022 đến ngày 19/8/2022)


Ngày 05/8/2022, Tiểu ban Truyền thông phòng chống dịch Covid-19 ban hành Công văn số 57/CCTT-TBTT về việc Cung cấp nội dung tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (từ ngày 06/8/2022 đến ngày 12/8/2022)


Ngày 02/8/2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 897/STTTT-TTBCXB về việc định hướng tuyên truyền lần 1 tháng 8 năm 2022


Tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, vận động quần chúng từ bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình


Ngày 15/7/2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 812/STTTT-TTBCXB về việc định hướng tuyên truyền lần 2 tháng 7 năm 2022

1234567...Trang cuối