Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 16/3/2023, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 281/STTTT-TTBCXB về việc cung cấp thông tin, hướng dẫn tuyên truyền lần 2 tháng 3


Ngày 13/03/2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 248/STTTT-TTBCXB về việc cung cấp nội dung tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (tuần từ ngày 01/03 đến ngày 10/03/2023)


Ngày 01/3/2023, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 210/STTTT-TTBCXB về việc cung cấp thông tin, hướng dẫn tuyên truyền lần 1 tháng 3 năm 2023


Tuyên truyền về Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ 7(2022-2023)


Ngày 16/02/2023, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 141/STTTT-TTBCXB về việc cung cấp thông tin, hướng dẫn tuyên truyền lần 2 tháng 02 năm 2023


Về việc tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời“Đề cương về Văn hóa Việt Nam”(1943 -2023)


Ngày 01 tháng 02 năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 79/STTTT-TTBCXB về việc cung cấp thông tin, hướng dẫn tuyên truyền lần 1 tháng 02 năm 2023


Ngày 16 tháng 01 năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành công văn số 57/STTTT-TTBCXB về việc định hướng tuyên truyền lần 02 tháng 01 năm 2023


Ngày 13/01/2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 49/STTTT-TTBCXB về việc Cung cấp nội dung tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (tuần từ ngày 13/01 đến ngày 27/01/2023)


Ngày 06/01/2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 18/STTTT-TTBCXB về việc Cung cấp nội dung tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(tuần từ ngày 06/01 đến ngày 13/01/2023)

1234567...Trang cuối