Skip Ribbon Commands
Skip to main content

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI, EMAIL CÔNG CHỨC CÓ THẨM QUYỀN CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

( Cập nhật lúc: 20/08/2021  )

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI, EMAIL CÔNG CHỨC CÓ THẨM QUYỀN CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Lãnh đạo sở

 

 

 

 

Ông Hoàng Văn Thiên

 

  Giám đốc Sở

 

 0946280000

 

 thienhv@backan.gov.vn

 

Ông Nông Văn Niệp

 

Phó Giám đốc 

 

0209.3871 999

 

niepnv.tt@backan.gov.vn

 

Ông Lô Quang Tuyến

   

Phó Giám đốc

 

0209.3810 656

 

uyenlq.tt@backan.gov.vn

 

 Ông Liêu Văn Bảy

 

Phó Giám đốc

 

0904 017 008

 

baylv@backan.gov.vn

 

Văn phòng sở

 

 

0209.3871 064

 

sott.tt@backan.gov.vn

 

Bà Hà Thị Hoa

 

 Chánh Văn phòng sở

 

0209.3810.198 

 

hoaht.tt@backan.gov.vn

 

Phòng Thông tin - Báo chí – Xuất bản

 

 

0209.3810 524

 

phongbcxb.tt@backan.gov.vn

 

Ông Cà Ngọc Huấn

 

Trưởng phòng

 

0209.3810 524

 

huancn.tt@backan.gov.vn

 

Phòng Công nghệ thông tin - Bưu chính Viễn thông

   

 

0209.3871 626

 

 

Ông Ngô Huy Thắng

 

Trưởng phòng

 

02093 878 777

 

thangnh.tt@backan.gov.vn

 

Bà Đinh Thị Loan

 

Phó Trưởng phòng

 

0209.3880 168

 

loandt.tt@backan.gov.vn

 

Thanh tra sở

 

 

0209.3810 298

 

thanhtra.tt@backan.gov.vn

 

Bà Nông Thị Phúc

 

Chánh thanh tra

 

0209.3810 298

 

phucnt.tt@backan.gov.vn 

BBT