Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Tại Công văn số 5654/UBND-TH ngày 26/8/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa X, Sở Thông tin và Truyền thông được giao nhiệm vụ chủ trì trả lời kiến nghị của cử tri Lý Ngọc Quyến - Công chức Tư pháp hộ tịch, UBND xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn. Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với đơn vị liên quan hoàn thiện nội dung, ban hành Công văn số 1048/STTTT-TTBCXB ngày 31/8/2022 về việc trả lời kiến nghị của cử tri.