Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 05/01, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông báo lịch tiếp công dân của Sở năm 2022.


Lịch tiếp công dân của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn, năm 2021