Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 12/10/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1853/QĐ-UBND về việc công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.


Ngày 19/3/2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 18/QĐ-STTTT về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi đua, khen thưởng của Sở Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Quyết định số 15/QĐ-STTTT ngày 25/02/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông


Ngày 03 tháng 02 năm 2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 09QĐ-STTTT Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ thực hiện chế độ tự chủ,tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính của Sở Thông tin và Truyền thông


Cập nhật Danh mục thông tin phải được công khai, danh mục thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-STTTT ngày 31/3/2020 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Quy chế tổ chức cung cấp thông tin thuộc phạm vi trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn.


Ngày 07 tháng 7 năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 83QĐ-STTTT Về việc ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Sở Thông tin và Truyền thông


Ngày 15/4/2020, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 29/QĐ-STTTT về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi đua, khen thưởng của Sở Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Quyết định số 15/QĐ-STTTT ngày 25/02/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông


Ngày 31/3/2020, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 21/QĐ-STTTT Về việc ban hành Quy chế tổ chức cung cấp thông tin thuộc phạm vi trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn


Ngày 03 tháng 3 năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 07/QĐ-STTTT Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính của Sở Thông tin và Truyền thông


Ngày 25 tháng 02 năm 2019. Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 15QĐ-STTTT Về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của Sở Thông tin và Truyền thông


Ngày 26 tháng 2 năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 19/QĐ - STTTT Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của Sở Thông tin và Truyền thông

12