Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Cập nhật Danh mục thông tin phải được công khai, danh mục thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-STTTT ngày 31/3/2020 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Quy chế tổ chức cung cấp thông tin thuộc phạm vi trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn.