Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 13/3/2024, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 247/STTTT-TTBCXB gửi UBND các huyện, thành phố; Báo Bắc Kạn; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và Bưu điện tỉnh về việc Hướng dẫn thực hiện Tiểu dự án 6.1 Giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2024.


Trong các ngày từ 02 đến 04 tháng 8 năm 2023 tại thành phố Bắc Kạn, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kỹ năng hoạt động thông tin cơ sở, sản xuất chương trình trên đài truyền thanh cấp xã cho cán bộ làm công tác thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh.


Thực hiện Kế hoạch số 254/KH-UBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về kế hoạch kiểm tra tình hình triển khai thực hiện công tác giảm nghèo năm 2021. Ngày 06/7/2021, đồng chí Hà Văn Tiến- Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông- thành viên Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra cùng đại diện một số sở, ngành đã đi kiểm tra tình hình thực hiện công tác giảm nghèo tại huyện Bạch Thông


Năm 2020, từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của Trung ương phân bổ cho tỉnh Bắc Kạn để thực hiện các hoạt động giảm nghèo về thông tin thuộc Dự án 4 “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin”. Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung: Hỗ trợ phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động cho 01 huyện và 10 xã.