Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Năm 2020, từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của Trung ương phân bổ cho tỉnh Bắc Kạn để thực hiện các hoạt động giảm nghèo về thông tin thuộc Dự án 4 “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin”. Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung: Hỗ trợ phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động cho 01 huyện và 10 xã.