Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 09/01/2023, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Thông báo số 02/TB-STTTT thông báo về lịch tiếp công dân của đơn vị


Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Thông tin và Truyền thông


THÔNG BÁO Về việc bán thanh lý tài sản công đã qua sử dụng


THÔNG BÁO về việc bán thanh lý tài sản công đã qua sử dụng