Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đầu tư, nâng cấp, mở rộng hệ thống thông tin nền tảng phục vụ chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025


Ngày 29 tháng 4 năm 2020. Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 35/QĐ-STTTT về việc Ban hành Quy chế đánh giá, công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học của Sở Thông tin và Truyền thông


Ngày 10/3/2020, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 11/QĐ-STTTT Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của Sở Thông tin và Truyền thông


Ngày 03 tháng 4 năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 28/QĐ-STTTT về việc Ban hành Quy chế đánh giá, công nhận đề tài, sáng kiến trong công tác của Sở Thông tin và Truyền thông