Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cơ cấu, tổ chức

( Cập nhật lúc: 08/05/2020  )

Lãnh đạo Sở

Sở Thông tin và Truyền thông có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc;

Giám đốc là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; báo cáo trước Hội đồng nhân dân, trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo yêu cầu;

Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công; khi Giám đốc Sở vắng mặt, một phó Giám đốc Sở được ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở;

Việc bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành và theo các quy định của pháp luật. Việc miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Giám đốc và Phó Giám đốc Sở thực hiện theo quy định của pháp luật.

Chức năng nhiệm vụ các phòng chuyên môn

1. Văn phòng Sở

Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn là đơn vị trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông. Văn phòng Sở có chức năng tham mưu, tổng hợp; giúp Giám đốc Sở tổ chức, phối hợp các hoạt động chung giữa các phòng, ban , đơn vị trực thuộc Sở; làm đầu mối quan hệ với các sở, ban, ngành theo chỉ đạo của Giám đốc Sở; thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ, tổng hợp, hợp tác quốc tế, và các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

2. Thanh tra Sở

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan của Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Luật thanh tra ngày 15 tháng 06 năm 2004.

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở, đồng thời chịu sự hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh và nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thanh tra chuyên ngành Thông tin và Truyền thông phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước của Sở gồm: Báo chí, xuất bản; bưu chính và chuyển phát, viễn thông và Internet, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, điện tử, phát thanh và truyền hình và cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông, các dịch vụ công trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở.

3. Phòng Công nghệ thông tin - Bưu chính Viễn thông

Phòng Công nghệ thông tin - Phòng  Bưu chính- Viễn thông là phòng chuyên môn thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp công nghệ thông tin (bao gồm ứng dụng công nghệ thông tin, công nghiệp phần cứng, công nghiệp phần mềm và dịch vụ, công nghiệp nội dung), quản lý cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh; quản lý nhà nước về bưu chính và chuyển phát, viễn thông và Internet, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện ( gọi tắt là bưu chính, viễn thông) và thực hiện một số chức năng khác khi lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông giao.

4. Phòng Thông tin Báo chí - Xuất bản

Phòng Thông tin Báo chí- Xuất bản là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc  Sở Thông tin và Truyền thông có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác quản lý nhà nước về báo chí; xuất bản; phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm; thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công và theo quy định của pháp luật.

Chức năng nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp

1. Trung tâm Công nghệ thông tin - Truyền thông Bắc Kạn

Trung tâm Công nghệ thông tin - Truyền thông tỉnh Bắc Kạn, có chức năng Hỗ trợ ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin- Truyền thông, Hỗ trợ ứng cứu khẩn cấp máy tính và đảm bảo an toàn an ninh mạng cho các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh; Đào  tạo bồi dưỡng kiến thức về công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong tỉnh, và thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Thông tin và Truyền thông  giao.