Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn đăng ký tài khoản sử dụng hệ thống cấp phép qua mạng lĩnh vực tần số

( Cập nhật lúc: 04/12/2021  )

Bước 1: Truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Cục Tần số VTĐ:

http://www.cuctanso.vn/Pages/home.aspx

Bước 2: Truy cập vào Cổng thông tin trực tuyến Đăng ký, cấp phép qua mạng:

http://capphepquamang.rfd.gov.vn/DangKyQuaMang/trangchu.aspx

Bước 3: Truy cập để đăng ký tài khoản sử dụng hệ thống cấp phép qua mạng (Đối với tổ chức, cá nhân chưa đăng ký tài khoản gửi Cục Tần số VTĐ)

http://capphepquamang.rfd.gov.vn/DangKyQuaMang/DangKyTaiKhoan.aspx

Hoặc Link đăng nhập tài khoản sử dụng hệ thống cấp phép qua mạng (Đối với tổ chức, cá nhân đã được cấp tài khoản trực tuyến cấp phép qua mạng)

http://capphepquamang.rfd.gov.vn/DangKyQuaMang/DangNhap.aspx 

Bước 4: Nhập thông tin đăng ký tài khoản sử dụng Hệ thống cấp phép qua mạng (link tại Bước 3)


Bước 5: In đơn đăng ký và gửi về Cục Tần số VTĐ gồm Đơn đăng ký tài khoản sử dụng Hệ thống cấp phép qua mạng (cơ quan, tổ chức đóng dấu đỏ) và Bản photo CMT(cá nhân) hoặc Giấy CNĐK kinh doanh (tổ chức) có chứng thực.


Bước 6: Gửi về Cục Tần số VTĐ – Tòa nhà Cục Tần số - 115 Trần Duy Hưng – Trung Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội

Bước 7: Sau khi đã được Cục Tần số cấp Tài khoản trực tuyến, Tổ chức/cá nhân đăng nhập vào hệ thống:

Bước 8: Thực hiện gửi hồ sơ điện tử cấp mới, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép sử dụng tần số VTĐ:
Nguyễn Thị Hải Yến