Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 273/2016/TT-BTC về phí hoạt động của dịch vụ viễn thông

( Cập nhật lúc: 20/06/2022  )

Ngày 09/6/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 32/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 273/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động viễn thông và lệ phí cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép nghiệp vụ viễn thông.

Nội dung Thông tư số 32/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung quy định về kê khai, nộp phí, lệ phí của tổ chức thu. Theo đó, tổ chức thu phí, lệ phí thực hiện kê khai phí, lệ phí thu được theo tháng, quyết toán năm theo quy định tại Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ. Tổ chức thu phí, lệ phí thực hiện nộp 100% số tiền lệ phí và số tiền phí thu được theo tỷ lệ quy định vào ngân sách nhà nước (NSNN) theo chương, tiểu mục của Mục lục NSNN.

Ảnh internet

Về quản lý và sử dụng phí, đơn vị được Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện thu phí phải nộp 100% tiền phí thu được vào NSNN. Nguồn cung cấp dịch vụ, thu phí do NSNN bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi NSNN theo quy định của pháp luật.

Trường hợp đơn vị thu thuộc diện được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí được trích để lại 4% số tiền phí thu được để chi cho hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí và nộp 96% vào NSNN.

Thông tư số 32/2022/TT-BTC quy định, các nội dung khác liên quan đến việc đăng ký, kê khai, thu nộp, quản lý, sử dụng, công khai chế độ thu phí, lệ phí không quy định tại Thông tư này thực hiện theo quy định của Luật Phí và lệ phí, Nghị định số 120/2016/NĐ-CP, Luật Quản lý thuế, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Thông tư số 78/2021/TTBTC ngày 17/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

Thông tư số 32/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2022../.

Nguyễn Thị Hải Yến