Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC GIA HẠN GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

( Cập nhật lúc: 04/12/2021  )

Theo Điểm b, Khoản 1, Điều 22 của Luật Tần số vô tuyến điện (VTĐ) và Điều 5 Thông tư số 04/2021/TT-BTTTT ngày 13/8/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số VTĐ: Trước khi hết hạn ít nhất là ba mươi (30) ngày đối với Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị VTĐ, tổ chức, cá nhân phải gửi hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép sử dụng tần số VTĐ để được gia hạn theo đúng quy định. Trường hợp không tuân thủ thời gian quy định, tổ chức, cá nhân muốn tiếp tục sử dụng tần số phải làm thủ tục như thủ tục cấp mới và phải sử dụng tần số mới nếu tần số sử dụng trước đây đã được cấp cho tổ chức, cá nhân khác.

Điểm a, Khoản 2, Điều 16 và Điểm c, Khoản 1, Điều 22 Luật Tần số VTĐ quy định: Thời hạn tối đa của giấy phép sử dụng tần số và thiết bị VTĐ là 10 năm. Tổng thời hạn cấp lần đầu và các lần gia hạn giấy phép không vượt quá thời hạn tối đa của giấy phép.

Để bảo đảm việc chấp hành các quy định của Nhà nước về sử dụng tần số và thiết bị VTĐ, các đơn vị, cá nhân làm thủ tục cấp mới/gia hạn, sửa đổi, bổ sung hoặc ngừng sử dụng tần số VTĐ theo quy định, cụ thể như sau:

1. Đối với các giấy phép còn thời hạn sử dụng ít nhất 30 ngày và tổng thời hạn sử dụng đã được cấp phép dưới 10 năm, thực hiện đăng ký gia hạn giấy phép sử dụng tần số VTĐ với hồ sơ bao gồm:

Bản khai thông tin chung và Bản khai đề nghị gia hạn giấy phép sử dụng tần số VTĐ theo mẫu quy định tại Phụ lục II của Thông tư 04/2021/TT-BTTTT.

2. Đối với các giấy phép còn thời hạn sử dụng ít nhất 30 ngày và tổng thời hạn sử dụng đã được cấp phép dưới 10 năm, thực hiện sửa đổi, bổ sung giấy phép sử dụng tần số VTĐ với hồ sơ bao gồm:

- Bản khai thông tin chung và Bản khai thông số kỹ thuật, khai thác theo các mẫu quy định tại Phụ lục II của Thông tư 04/2021/TT-BTTTT.

- Các tài liệu liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung (nếu có).

3. Đối với các giấy phép còn thời hạn sử dụng ít nhất 30 ngày, ngừng sử dụng tần số VTĐ với hồ sơ bao gồm:

Thông báo về việc ngừng sử dụng tần số và thiết bị VTĐ theo mẫu quy định tại Phụ lục IV của Thông tư 04/2021/TT-BTTTT.

4. Đối với các giấy phép còn thời hạn sử dụng không còn đủ 30 ngày hoặc tổng thời hạn sử dụng đã được cấp phép là 10 năm, thực hiện đăng ký cấp mới giấy phép sử dụng tần số VTĐ với hồ sơ bao gồm:

- Bản khai thông tin chung và Bản khai thông số kỹ thuật, khai thác theo các mẫu quy định tại Phụ lục II của Thông tư 04/2021/TT-BTTTT.

* Hồ sơ gửi Trung tâm Tần số VTĐ khu vực I, địa chỉ: Số 115 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu giấy, Hà Nội đối với đài truyền thanh không dây, mạng thông tin vô tuyến nội bộ và trường hợp sử dụng thiết bị vô tuyến điện trong thời gian dưới 15 ngày tại các lễ hội, sự kiện, triển lãm, hội chợ.

* Hồ sơ gửi Cục Tần số VTĐ, địa chỉ: Số 115 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu giấy, Hà Nội đối với các đài/mạng thông tin VTĐ khác.

* Hồ sơ điện tử đăng ký qua Dịch vụ công trực tuyến của Cục Tần số VTĐ theo địa chỉ: 

http://capphepquamang.rfd.gov.vn/DangKyQuaMang/trangchu.aspx

Nguyễn Thị Hải Yến