Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2020

( Cập nhật lúc: 10/02/2021  )

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, tăng cường sự công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết Thủ tục hành chính (TTHC), Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI)

Triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 về công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Năm 2020, UBND tỉnh Bắc Kạn đồng ý cho các Sở: Thông tin và Truyền thông; Khoa học và Công nghệ; Giáo dục và Đào tạo thực hiện việc thí điểm chuyển giao tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính cho nhân viên Bưu điện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Thời gian thực hiện thí điểm đến 31/12/2020.Tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh, Bưu điện tỉnh đã bố trí 01 bưu cục hành chính công tham gia các hoạt động cùng Trung tâm phục vụ hành chính công, hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn người dân và trực tiếp giao dịch với các sở, ban, ngành.Việc chuyển giao đã đáp ứng được rất nhiều ưu điểm, đã giải quyết được bài toán về nhân lực, giảm được khối lượng công việc của 03 công chức thuộc 3 sở để tập trung giải quyết công việc chuyên môn.Công chức của các Sở không trực tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC mà xử lý hoàn toàn trên môi trường điện tử đã hạn chế tiêu cực trong quá trình giải quyết TTHC.

Kết quả năm 2020, toàn tỉnhtiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI như sau:

- Tổng số TTHC phát sinh hồ sơ tiếp nhận hoặc trả kết quả giải quyết qua dịch vụ BCCI là 452 TTHC trên tổng số TTHC đã đăng ký qua dịch vụ BCCI (theo QĐ 2061/QĐ-UBND ngày 29/10/2019).

- Tổng số hồ sơ TTHC tiếp nhận qua dịch vụ BCCI là 32.976 hồ sơ.

- Tổng số hồ sơ TTHC trả kết quả qua dịch vụ BCCI là 33.631 hồ sơ.

Không chỉ giúp cho các cơ quan hành chính nhà nướcrút ngắn thời gian giải quyết TTHC mà còn tạo điều kiện cho doanh nghiệp, đơn vị tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại trong quá trình giải quyết các TTHC. Thay vì phải đến trụ sở các cơ quan Nhà nước, giờ đây, người dân trên địa bàn tỉnh có thể thực hiện nộp hồ sơ tại các điểm bưu điện và nhận kết quả giải quyết TTHC ngay tại nhà.

Tuy đã tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn và nâng cao hiệu quả trong việc tiếp nhận, trả hồ sơ qua dịch vụ BCCI, song nhiều người dân, doanh nghiệp vẫn còn giữ nếp giao dịch truyền thống, vẫn còn thói quen giải quyết TTHC trực tiếp tại các cơ quan hành chính, vẫn muốn tự mình thực hiện các công đoạn nộp và nhận kết quả giải quyết tại đơn vị giải quyết TTHC.Do vậy tỷ lệ TTHC đã triển khai có phát sinh hồ sơ tiếp nhận/trả kết quả giải quyết qua dịch vụ BCCI chưa đạt theo yêu cầu, phát sinh còn thấp.

Nguyên nhân: Do một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm, chủ động trong công tác vận động, tuyên truyền và hướng dẫn người dân, doanh nghiệp; một số lãnh đạo chưa kiên quyết trong công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp vận hành, thực hiện dịch vụ, chưa đánh giá đúng tầm quan trọng của việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC qua dịch BCCI.Nhiều người dân, doanh nghiệp tâm lý còn e ngại và chưa quen với việc gửi hồ sơ, nhận kết quả qua Bưu chính và nộp hồ sơ trực tuyến.Công tác truyền thông tại một số đơn vị, địa phương chưa được đổi mới, thường xuyên, liên tục và chưa mang lại hiệu quả sâu rộng.

Để thực hiện tốt Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh. Trong thời gian tới tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện tiếp nhận hồ sơ, chuyển trả kết quả TTHC qua dịch vụ BCCIdưới nhiều hình thức, thường xuyên, sâu rộng. Rà soát sửa đổi, bổ sung danh mục thủ tục hành chính được các ngành công bố thực hiện tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết. Tiếp tục thí điểm mở rộng mô hình giao cho Bưu điện tỉnh tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở đã thực hiện thí điểm trong năm 2020 và mở rộng mô hình này với các Sở, ngành có số lượng TTHC phát sinh ít và đơn giản tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; chuyển Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của UBND huyện sang trụ sở của Bưu điện huyện trên địa bàn tỉnh./.

Đinh Loan