Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt danh sách các điểm cung cấp dịch vụ bưu chính công cộng trực thuộc Bưu điện tỉnh Bắc Kạn năm 2023 được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày 01/8/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh

( Cập nhật lúc: 13/11/2023  )

Ngày 21/9/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1703/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách các điểm cung cấp dịch vụ bưu chính công cộng trực thuộc Bưu điện tỉnh Bắc Kạn năm 2023 được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày 01 tháng 8 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức chi thực hiện nhiệm vụ thông tin và truyền thông thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàntỉnh Bắc Kạn.

  

(Ảnh Điểm Bưu điện – Văn hóa xã Công Bằng, huyện Pác Nặm)

 Theo đó, năm 2023 tỉnh phê duyệt 25 điểm cung cấp dịch vụ bưu chính công cộng trực thuộc Bưu điện tỉnh Bắc Kạn được hỗ trợ cụ thể như sau:

1. Điểm Bưu điện văn hóa xã Lương Thượng.

2. Điểm Bưu điện văn hóa xã Kim Hỷ.

3. Điểm Bưu điện văn hóa xã Sơn Thành 2 (tên gọi cũ là Điểm Bưu điện văn hóa xã Lam Sơn).

4. Điểm Bưu điện văn hóaCư Lễ.

5. Điểm Bưu điện văn hóaQuang Phong.

6. Điểm Bưu điện văn hóaXuân Dương.

7. Điểm Bưu điện văn hóa xã Trần Phú 2 (tên gọi cũ là Điểm Bưu điện văn hóa xã Hảo Nghĩa).

8. Điểm Bưu điện văn hóa xã Văn Vũ 2 (tên gọi cũ là Điểm Bưu điện văn hóa xã Văn học).

9. Điểm Bưu điện văn hóa Vi Hương.

10. Điểm Bưu điện văn hóa Lục Bình.

11. Điểm Bưu điện văn hóa xãHiệp Lực 1 (tên gọi cũ là Điểm Bưu điện văn hóa xã Lãng Ngâm).

12. Điểm Bưu điện văn hóa Nam Mẫu.

13. Điểm Bưu điện văn hóa Yến Dương.

14. Điểm Bưu điện văn hóaĐồng Phúc.

15. Điểm Bưu điện văn hóaBằng Phúc.

16. Điểm Bưu điện văn hóa xã Yên Phong 1 (tên gọi cũ là Điểm Bưu điện văn hóa xã Yên Nhuận).

17. Điểm Bưu điện văn hóaYên Hân.

18. Điểm Bưu điện văn hóaYên Cư.

19. Điểm Bưu điện văn hóaThanh Mai.

20. Điểm Bưu điện văn hóa Nghiên Loan.

21. Điểm Bưu điện văn hóa Cổ Linh.

22. Điểm Bưu điện văn hóa Giáo Hiệu.

23. Điểm Bưu điện văn hóa Bằng Thành.

24. Điểm Bưu điện văn hóa xã Công Bằng.

25. Điểm Bưu điện văn hóa xã Nhạn Môn.

 Theo Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày 1/8/2023 của HĐND tỉnh Bắc Kạn quy định nội dung, mức chi thực hiện nhiệm vụ thông tin và truyền thông thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, 25 điểm bưu điện văn hóa xã trên sẽ được hỗ trợ duy trì, vận hành cung cấp dịch vụ thông tin công cộng phục vụ tiếp cận thông tin của Nhân dân, bao gồm:

Thù lao làm thêm 68 giờ/tháng (bao gồm 2 giờ/1ngày làm việc và 6 giờ ngày thứ 7 hằng tuần) cho nhân viên trực điểm cung cấp dịch vụ bưu chính công cộng phục vụ tiếp cận thông tin của Nhân dân với mức chi 1.435.000 đồng/điểm/tháng;

Tiền điện để duy trì hoạt động của máy tính, điện thắp sáng, quạt điện, phục vụ Nhân dân thêm 68 giờ/tháng (bao gồm 2 giờ/1ngày làm việc và 6 giờ ngày thứ 7 hằng tuần), với mức chi 75.000  đồng/điểm/tháng;

Sở Thông tin và Truyền thông được giao chủ trì, phối hợp vớiBưu điện tỉnh và UBND các huyện triển khai các nội dung hỗ trợ duy trì, vận hành cung cấp dịch vụ thông tin công cộng tại các điểm cung cấp dịch vụ bưu chính công cộng phục vụ tiếp cận thông tin của Nhân dân theo đúng danh sách được phê duyệt tại Quyết định, đồng thời thực hiện việc kiểm tra, giám sát và tổng hợp báo cáo kết quả triển khai về UBND tỉnh theo quy định./.

Đinh Loan