Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động bưu chính

( Cập nhật lúc: 19/09/2023  )

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có nhiều tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động bưu chính, chuyển phát dưới nhiều hình thức khác nhau như: Chi nhánh, địa điểm kinh doanh…. Tuy nhiên, nhiều đơn vị chưa chấp hành nghiêm các quy định của Luật Bưu chính số 49/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Mặt khác, hoạt động thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ, lưu lượng hàng hóa được chấp nhận, vận chuyển và phát thông qua các doanh nghiệp/chi nhánh/địa điểm kinh doanh….tăng lên rất nhanh. Do đó, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về mất an toàn an ninh, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Ảnh minh họa: nguồn Internet.

Để đảm bảo thị trường bưu chính phát triển lành mạnh và bền vững, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn yêu cầu tổ chức, cá nhân có tham gia hoạt động bưu chính nghiêm túc thực hiện quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính với các nội dung sau:

1). Thực hiện thông báo hoạt động bưu chính tới Sở Thông tin và Truyền thông tại địa phương có chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của Công ty (theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 25 Luật Bưu chính).

Nếu Công ty thành lập đại lý, địa điểm kinh doanh hoặc các hình thức hiện diện khác tại địa phương thì Công ty gửi thông báo tới Sở Thông tin và Truyền thông tại địa phương để biết, quản lý.

2). Cung cấp đầy đủ thông tin về dịch vụ cho người sử dụng dịch vụ, bao gồm: chất lượng, giá cước dịch vụ, nguyên tắc và mức bồi thường thiệt hại, quyền và nghĩa vụ của các bên, danh mục vật phẩm, hàng hóa không được gửi, chấp nhận, vận chuyển và phát qua mạng bưu chính và thực hiện đúng các nội dung đã cam kết với người sử dụng dịch vụ, đặc biệt là về giá cước và chất lượng dịch vụ (theo khoản 15 Điều 1 Nghị định số 25/2022/NĐ-CP).

Chú ý: Việc thông báo giá cước áp dụng đối với tất cả các loại giá cước với các nhóm khách hàng khác nhau.

3). Bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng dịch vụ bưu chính, trong đó chú trọng: kiểm tra nội dung gói, kiện hàng hóa trước khi chấp nhận bưu gửi để phát hiện hàng cấm gửi và xử lý kịp thời khi cần thiết, bảo mật thông tin người sử dụng dịch vụ bưu chính (theo quy định tại Luật Bưu chính 2010, Luật An toàn thông tin mạng 2015, Luật An ninh mạng 2018 và các văn bản liên quan).

4). Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ (tháng, quý, năm) đầy đủ, đúng hạn và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông (theo Thông tư số 35/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 quy định về báo cáo nghiệp vụ bưu chính, Thông tư số 04/2022/TT-BTTTT ngày 22/6/2022 quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Thông tin và Truyền thông).

Chú ý: Doanh nghiệp/Chi nhánh phải thực hiện chế độ báo cáo định kỳ ngay cả trường hợp không phát sinh sản lượng.

5). Trường hợp Doanh nghiệp/Chi nhánh/Địa điểm kinh doanh có sử dụng các hệ thống thông tin trong cung ứng dịch vụ bưu chính cần thực hiện lập hồ sơ đề xuất cấp độ và thực hiện thẩm định, phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ (theo quy định tại Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm hệ thống thông tin theo cấp độ; tham khảo mẫu Hồ sơ đề xuất cấp độ tại địa chỉ https://ais.gov.vn/thong-tin-tham-khao/mau-hsdxcd.htm).

6). Trường hợp Doanh nghiệp/Chi nhánh thay đổi các nội dung trên Giấy phép bưu chính, Văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (tên công ty, trụ sở chính) thì phải thông báo về Bộ Thông tin và Truyền thông và thực hiện thủ tục cấp lại Giấy phép bưu chính, Văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (theo quy định tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 25/2022/NĐ-CP).

Trường hợp Doanh nghiệp/Chi nhánh thay đổi nội dung trong hồ sơ cấp giấy phép, cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (người đại diện theo pháp luật, số điện thoại của người đại diện theo pháp luật, vốn điều lệ, giá cước, chỉ tiêu chất lượng, mẫu hợp đồng, quy định về khiếu nại, bồi thường), Công ty thông báo về Bộ Thông tin và Truyền thông để biết, quản lý (theo quy định tại khoản 8, Điều 1 Nghị định số 25/2022/NĐ-CP).

7). Thường xuyên cập nhật, thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật về bưu chính hiện hành trên website của Bộ Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ: http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/VanBanQuyPhamPhapLuat.aspx?LV=36&LVB=100

Tổ chức, cá nhân nào không chấp hành đúng quy định của pháp luật về hoạt động bưu chính sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số15/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử; Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ./.

Trần Thị Thu Hằng