Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư quy hoạch về băng tần cho hệ thống thông tin di động IMT

( Cập nhật lúc: 16/11/2023  )

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 12/2023/TT-BTTTT ngày 10/10/2023 về quy hoạch băng tần 1920-1980 MHz và 2110-2170 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/11/2023.

Thông tư số 12/2023/TT-BTTTT quy hoạch băng tần 1920-1980 MHz và 2110-2170 MHz để triển khai các hệ thống thông tin di động theo tiêu chuẩn IMT bao gồm các hệ thống thông tin di động IMT-2000, IMT-Advanced, IMT-2020 và các phiên bản tiếp theo, tuân theo định nghĩa của Liên minh Viễn thông Quốc tế - ITU.

Thông tư số 12/2023/TT-BTTTT áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện; tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thiết bị vô tuyến điện để sử dụng tại Việt Nam.

Thông tư số 12/2023/TT-BTTTT quy định quy hoạch băng tần 1920-1980 MHz và 2110-2170 MHz để triển khai hệ thống thông tin di động theo tiêu chuẩn IMT như sau:

 

Đoạn băng tần 1920-1980 MHz được dành cho băng tần đường lên, phân chia thành 04 khối là B1, B2, B3, B4 có độ rộng 15 MHz mỗi khối.

Đoạn băng tần 2110-2170 MHz được dành cho băng tần đường xuống, phân chia thành 04 khối là B1’, B2’, B3’, B4’ có độ rộng 15 MHz mỗi khối.

Giới hạn tối đa tổng độ rộng băng tần mà một tổ chức được cấp phép sử dụng trong băng tần 1920-1980 MHz và 2110-2170 MHz là 2x15 MHz theo phương thức truyền dẫn song công phân chia theo tần số (FDD2), trừ trường hợp cấp phép sử dụng đối với khối băng tần được xem xét cấp lại mà sử dụng chung tần số vô tuyến điện theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật số 09/2022/QH15 ngày 09/11/2022 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện.

Băng tần 1920-1980 MHz và 2110-2170 MHz được sử dụng để triển khai các hệ thống thông tin di động theo tiêu chuẩn IMT-2000 và các phiên bản tiếp theo đến hết ngày 14/9/2028. Từ ngày 15/9/2028, các băng tần này được sử dụng để triển khai các hệ thống thông tin di động theo tiêu chuẩn IMT-Advanced và các phiên bản tiếp theo.

Các tổ chức được cấp giấy phép sử dụng băng tần trong băng tần 1920- 1980 MHz và 2110-2170 MHz có trách nhiệm phối hợp với nhau để phòng tránh nhiễu có hại./.

Nguyễn Thị Hải Yến