Skip Ribbon Commands
Skip to main content

100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở đã đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

( Cập nhật lúc: 02/08/2022  )

Sở Thông tin và Truyền thông phát động thi đua tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở nêu cao tinh thần gương mẫu, đi đầu trong việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích khi thực hiện thủ tục hành chính, không nộp hồ sơ trực tiếp khi thực hiện thủ tục hành chính.

Nhằm đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 21/5/2020 của UBND tỉnh về đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), từng bước hình thành “Công dân điện tử”; qua đó, nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng DVCTT, mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân, doanh nghiệp; đổi mới việc giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước, bắt đầu từ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, hướng tới xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Đến nay, 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở Thông tin và Truyền thông đã đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến, Lãnh đạo Sở đã thống nhất phát động thi đua tới toàn thể công chức, viên chức sử dụng tài khoản dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc gia, theo đó, từ tháng 7/2022 đến hết 31/12/2022, vào thời điểm tổng kết thi đua cuối năm của Sở, Sở sẽ tổ chức khen thưởng cho ba cá nhân công chức, viên chức, người lao động có số lượng hồ sơ sử dụng dịch vụ công trực tuyến phát sinh nhiều nhất.

Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải tài liệu hướng dẫn đăng ký, sử dụng tài khoản trên cổng dịch vụ công Quốc gia để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký nghiên cứu, tham khảo./.


Bế Thị Thanh Hoài