Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban chỉ đạo CCHC của Sở họp định kỳ quý IV/2023

( Cập nhật lúc: 08/11/2023  )

Ngày 07/11/2023, Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Sởtổ chức cuộc họp về rà soát các nhiệm vụ được giao theo các tiêu chí chấm điểm cải cách hành chính của Sở năm 2023, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính tháng cuối năm.


Giám đốc Sở, Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Sở chủ trì, cùng tham dự có các đồng chí Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo các phòng, công chức đầu mối phụ trách CCHC là thành viên của Ban chỉ đạo.

Căn cứ Quyết định số 1416/QĐ-UBND ngày 07/8/2023 của UBND tỉnh Ban hành Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2023 -2025 và Công văn số 1825/SNV-TCBC&CCHC ngày 06/11/2023 hướng dẫn đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC các cấp năm 2023, Ban chỉ đạo đã tập trung rà soát các nhiệm vụ, các tiêu chí chưa đạt điểm nhằm đề ra giải pháp, cố gắng hoàn thành trong năm để không bị mất điểm các chỉ số.

Các nhiệm vụ tập trung hoàn thành trong quý như:

- Tăng cường mức độ tuyên truyền trên cổng TTĐT của Sở đảm bảo trong năm đủ 36 tin bài;

- Hoàn thành các quy trình công nhận đề tài, sáng kiến năm 2023;

- Nghiên cứu thực hiện các hình thức tuyên truyền nổi bật riêng biệt;

- Trình ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng, đơn vị thuộc Sở;

- Hoàn thành các nhiệm vụ thường xuyên khác tại Kế hoạch đảm bảo đúng thời hạn quy định;

Bế Thị Thanh Hoài