Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cắt giảm, đơn giản hoá quy định thủ tục hành chính để thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp

( Cập nhật lúc: 18/09/2023  )

Ngày 12/9/2023, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 219/BC-VP về kết quả thực hiện việc rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa quy định, TTHC liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân trên địa bàn tỉnh.

Theo Báo cáo số lượng, tỷ lệ thủ tục hành chính (TTHC) được rà soát là 998 TTHC và số biểu mẫu được rà soát là 306 biểu.

Qua tổng hợp kết quả rà soát, có tổng số 143 TTHC/306 TTHC (đạt 46,73%) có kiến nghị thiết thực, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của kế hoạch, đảm bảo yêu cầu của việc rà soát, đánh giá là bảo đảm cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ, trong đó nghiên cứu đề xuất cắt giảm ngay các thủ tục, các bước trung gian không cần thiết; các điều kiện kinh doanh chồng chéo, không định lượng được để minh bạch trong kiểm tra, thẩm định, đánh giá, xét duyệt; các hoạt động kiểm tra chuyên ngành còn chồng chéo, có sự tham gia của nhiều cơ quan, đơn vị.


Ảnh: Internet

Theo đánh giá, nhìn chung, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã có sự quan tâm triển khai thực hiện, các đơn vị đã xây dựng kế hoạch rà soát cụ thể và triển khai, hoàn thành kế hoạch đặt ra, đưa ra được phương án đơn giản hóa TTHC.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn có một số đơn vị, địa phương đề xuất kiến nghị chưa đạt chỉ tiêu, kết quả rà soát, đánh giá TTHC kém chất lượng như nêu kiến nghị chung chung, không nêu rõ tên văn bản cần kiến nghị; một số đơn vị vẫn nhầm lẫn giữa việc kiến nghị đơn giản hóa TTHC với việc đề nghị thay thế các căn cứ pháp lý đã hết hiệu lực của TTHC hoặc có nội dung kiến nghị những nội dung đó đã được quy định trong các văn bản pháp luật mới ban hành thay thế cho các văn bản cũ quy định về TTHC đó; một số đơn vị kiến nghị lại phương án đơn giản hóa đã được tỉnh phê duyệt; đặc biệt một số đơn vị không có phương án kiến nghị...

Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Lường Xuyến