Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức sinh hoạt Chuyên đề “Nâng cao chất lượng công tác Cải cách hành chính"

( Cập nhật lúc: 09/07/2024  )

Thực hiện Kế hoạch số 13-KH/CB ngày 29/02/2024 của Chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2024, ngày 01/7/2024, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức buổi sinh hoạt Chuyên đề với chủ đề “Nâng cao chất lượng công tác Cải cách hành chính" của Sở Thông tin và Truyền thông.


Tại buổi sinh hoạt, đảng viên trong Chi bộ đã được nghe Tổ đảng Văn phòng Sở trình bày dự thảo báo cáo “Nâng cao chất lượng công tác Cải cách hành chính" của Sở Thông tin và Truyền thông. Dự thảo Báo cáo đã nêu thực trạng công tác cải cách hành chính (CCHC) của Sở, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, từ đó đưa ra các giải pháp cho từng lĩnh vực.

Theo đó, công tác CCHC được Lãnh đạo Sở luôn quan tâm và chỉ đạo kịp thời. Trong Quý I/2024, Ban Chỉ đạo CCHC Sở đã tổ chức họp thường kỳ để rà soát, đánh giá các nhiệm vụ theo kế hoạch năm, ban hành văn bản kết luận, đôn đốc thực hiện. Văn phòng Sở là đơn vị Thường trực về công tác CCHC, đã tham mưu kịp thời hoàn thành các báo cáo định kỳ có thời hạn về CCHC của Sở đảm bảo tiến độ, tránh bị trừ điểm khi quá hạn, thường xuyên đôn đốc các tuyến việc hoàn thành chế độ báo nhiệm vụ UBND tỉnh giao.

Văn phòng Sở là đầu mối phối hợp với Bưu điện tỉnh Bắc Kạn trong việc  tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở, thường xuyên trao đổi nắm bắt thông tin, số liệu báo cáo việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC, quá trình thực hiện không gặp khó khăn, vướng mắc.

Việc rà soát thủ tục hành chính được thực hiện thường xuyên, liên tục theo yêu cầu về tỷ lệ, số lượng hằng năm của UBND tỉnh, bảo đảm tỉ lệ % phương án đơn giản hóa được UBND tỉnh thông qua. Năm 2024, tại Quyết định số 1048/QĐ-UBND ngày 19/6/2024 của UBND tỉnh về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2024, Sở Thông tin và Truyền thông có 03 thủ tục hành chính có kiến nghị đơn giản hóa về thành phần hồ sơ được thông qua.

Đảng viên trong Chi bộ cơ bản nhất trí với dự thảo Báo cáo và tham gia ý kiến góp ý, thảo luận về các nội dung trong báo cáo. Kết thúc buổi sinh hoạt, Bí thư Chi bộ thống nhất các giải pháp và yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp như sau:

- Về công tác chỉ đạo, điều hành:

Lãnh đạo các phòng, đơn vị chỉ đạo rà soát, hoàn thành các nhiệm vụ cải cách hành chính theo kế hoạch của tỉnh và của Sở giao.Chỉ đạo công chức, viên chức nghiên cứu tìm các sáng kiến, giải pháp mới thiết thực, áp dụng có hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện CCHC. Thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; đảm bảo các nhiệm vụ được giao tham mưu thực hiện có chất lượng, kịp thời, đúng thời gian quy định.

 Công chức đầu mối CCHC của Sở tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, tham mưu Ban Chỉ đạo CCHC của Sở nghiên cứu thực hiện các hình thức tuyên truyền nổi bật, riêng biệt.

 Sau khi UBND tỉnh ban hành bộ tiêu chí chấm điểm CCHC, Văn phòng Sở rà soát kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm, tổng hợp những tiêu chí nào đã hoàn thành, tiêu chí chưa hoàn thành, tham mưu họp BCĐ CCHC Quý III để đôn đốc thực hiện.

- Về cải cách TTHC:

Công chức phụ trách giải quyết TTHC của các phòng chuyên môn cần nắm vững TTHC của phòng, các quyết định công bố, quy trình nội bộ, thường xuyên kiểm tra, theo dõi tiến độ ban hành các quyết định công bố của Bộ Thông tin và Truyền thông để kịp thời trình UBND tỉnh công bố, thường xuyên theo dõi Cổng DVC của tỉnh để kịp thời phát hiện những sai sót về nội dung TTHC bị lỗi.

Phòng chuyên môn nghiên cứu kiến nghị các phương án đơn giản hóa có chất lượng, phù hợp với yêu cầu Kế hoạch của UBND tỉnh.

+ Phòng chuyên môn có TTHC rà soát các dịchvụ công trực tuyến, gửi mẫu đơn, tờ khai để Văn phòng Sở tổng hợp, chuyển đơn vị cung cấp dịch vụ cấu hình biểu mẫu điện tử trên Cổng Dịch vụ công.

Các phòng chuyên môn tiếp nhận giải quyết TTHC thường xuyên trao đổi, hướng dẫn, hỗ trợ cho nhân viên tiếp nhận hồ sơ của Bưu điện tỉnh khi nhân viên tiếp nhận hồ sơ có đề nghị hỗ trợ.

- Về cải cách chế độ công vụ:

Văn phòng Sở tham mưu, xây dựng Kế hoạch tuyển dụng và tổ chức tuyển dụng viên chức trong năm 2024, tham mưu thực hiện các tiêu chí về tinh giản biên chế, bố trí công chức đúng vị trí việc làm.

- Về cải cách Tài chính công:

Trung tâm CNTT &TT tiếp tục rà soát xem xét trình ban hành Quyết định quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN để tiến tới thực hiện tự chủ của đơn vị sự nghiệp; tăng cường củng cố, đầu tư cơ sở vật chất các hoạt động dịch vụ sự nghiệp công; nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm gia tăng nguồn thu của đơn vị.

- Về Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số:

Phòng CNTT-BCVT theo dõi thực hiện có hiệu quả các nội dung thuộc chuyên đề xây dựng và phát triển chính quyền điện tử.

Trung tâm CNTT&TT tập trung hoàn thiện các hệ thống thông tin dùng chung được giao triển khai; ưu tiên kết nối TTHC của Sở, tạo lập biểu mẫu tương tác, xây dựng video clip hướng dẫn các dịch vụ công trực tuyến của Sở.

Bế Thị Thanh Hoài