Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 25/02/2021  )

Ngày 04/02/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạnđã ban hành Quyết định số 160/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn.

Căn cứ Quyết định số 432/QĐ-BTTTT ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn.

Theo đó,hai thủ tục hành chính là “Cấp giấy phép xuất bản bản tin”và thủ tục “Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin” được thay thế bằng thủ tục“ Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)” và “ Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)”.

Văn bản quy phạm pháp luật quy định nội dung thay thế là Thông tư số 41/2020/TT-BTTTT ngày 24/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san.

Nội dung thay thế mới của các thủ tục trên đã được cập nhật và công khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn theo địa chỉ  https://www.dichvucong.gov.vn/;  https://dichvucong.backan.gov.vn/ 

Tải tài liệu tại đây./.

Bế Thị Thanh Hoài