Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử; Xuất bản, in, phát hành thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 30/12/2022  )

Ngày 26/12/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 2536/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử; Xuất bản, in, phát hành thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn.

 Căn cứ Quyết định số 2264/QĐ-BTTTT ngày 07 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông; Quyết định số 2291/QĐ-BTTTT ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Xuất bản, in và phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2536/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử; Xuất bản, in, phát hành thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn.

Theo đó các Thủ tục sửa đổi, bổ sung gồm 06 thủ tục là: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh; Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh; Cấp giấy phép hoạt động in; Cấp lại giấy phép hoạt động in; Xác nhận đăng ký hoạt động cơ sở in; Xác nhận thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in.

Các thủ tục bị bãi bỏ gồm 04 thủ tục: Đăng ký sử dụng máy photocopy  màu, máy in có chức năng photocopy màu; Chuyển nhượng máy photocopy   màu, máy in có chức năng photocopy màu; Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụphotocopy; Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụphotocopy.

Văn bản quy phạm pháp luật là căn cứ để quy định nội dung thay thế là Nghị định số 71/2022/NĐ-CP ngày 01/10/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hìnhPhát thanh, truyền hình và thông tin điện tửSở Thông tin và Truyền thông; Nghị định số 72/2022/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều   của   Nghị   định   số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định Xuất bản, invàphát hành.

Nội dung mới, sửa đổi, bổ sung của các thủ tục trên đã được cập nhật và công khai trên cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn theo địa chỉ http://csdl.dichvucong.gov.vn/.

Xem văn bản tại đây./.

 

Bế Thị Thanh Hoài