Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố danh mục thủ tục hành chính được cắt giảm thời gian giải quyết khi thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh

( Cập nhật lúc: 18/09/2023  )

Ngày 31/8/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 1593/QĐ-UBND công bố danh mục danh mục thủ tục hành chính được cắt giảm thời gian giải quyết khi thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Theo đó, tại cấp tỉnh có 77 thủ tục hành chính, cấp huyện có 12 thủ tục hành chính và cấp xã có 6 thủ tục hành chính được giảm thời gian giải quyết khi thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh.

 

Ảnh minh hoạ: Nguồn Internet

Tại Quyết định này, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành cập nhật, công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn niêm yết, công khai tại Bộ phận Một cửa; tổ chức thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo theo thời gian quy định.

Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.


Lường Xuyến