Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 07/06/2022  )

Ngày 25/5/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 870/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn.

Căn cứ Quyết định số 882/QĐ-BTTTT ngày 10/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn.

Theo đó thủ tục hành chính mới ban hành là “sửa đổi, bổ sung văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính”. Các Thủ tục sửa đổi, bổ sung là: Cấp giấy phép bưu chính; Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính; Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn; Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được; Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính; Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng

Văn bản quy phạm pháp luật là căn cứ để quy định nội dung thay thế làNghị định số 25/2022/NĐ-CP ngày 12/4/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị địnhsố 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính.

Nội dung mới, sửa đổi, bổ sung của các thủ tục trên đã được cập nhật và công khai trên cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn theo địa chỉ http://csdl.dichvucong.gov.vn/.

 

Xem Quyết định 870/QĐ-UBND tại đây./.

Bế Thị Thanh Hoài