Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 08/09/2023  )

Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Kạn

Ngày 21/8/2023 UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 1535/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Kạn, bao gồm:

Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Kạn, gồm 13 loại tài liệu:

(1) Tài liệu tổng hợp.

(2) Tài liệu quy hoạch, kế hoạch, thống kê.

(3) Tài liệu tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

(4) Tài liệu lao động, tiền lương.

(5) Tài liệu tài chính, kế toán, kiểm toán.

(6) Tài liệu đầu tư, xây dựng.

(7) Tài liệu khoa học công nghệ.

(8) Tài liệu hợp tác quốc tế.

(9) Tài liệu thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

(10) Tài liệu thi đua, khen thưởng.

(11) Tài liệu pháp chế.

(12) Tài liệu hành chính, quản trị công sở.

(13) Tài liệu tổ chức chính trị, chính trị - xã hội.

Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động đặc thù của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Kạn, gồm 12 loại tài liệu của Hội đồng nhân dân và 26 loại tài liệu của UBND.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Kạn căn cứ vào Quyết định này; quy định về thời hạn bảo quản tài của ngành (nếu có) và tình hình tài liệu thực tế của cơ quan, lập Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu hằng năm để giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Kạn theo quy định. Giao Sở Nội vụ chỉ đạo Trung tâm Lưu trữ lịch sử hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, tổ chức thực hiện việc lập Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu; giao nộp đầy đủ hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh, đồng thời thực hiện tiếp nhận tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh theo quy định.

Xem Quyết định số 1535/QĐ-UBND tại đây. 

Nguyễn Thị Lệ Thu