Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 31/07/2021  )

Ngày 23/6/2021, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 955/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Theo Quyết định số 955/QĐ-UBND, phê duyệt 614 TTHC được thực hiện và 696 TTHC không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngànhđược ban hành tại Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2019của Chủ tịch UBND hết hiệu lực thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định tại đây./.


Đinh Loan