Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 07/11/2023, Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Sở tổ chức cuộc họp về rà soát các nhiệm vụ được giao theo các tiêu chí chấm điểm cải cách hành chính của Sở năm 2023, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính tháng cuối năm.


Ngày 11/10/2023, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cải cách, kiểm soát TTHC, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu chính Trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và trực tuyến kết nối đến điểm cầu cấp tỉnh, thành phố và cấp huyện, thị xã trên địa bàn cả nước.


Ngày 25/9/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6324/UBND-NCPC về tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cải cách hành chính.


Ngày 22/9/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình ký ban hành Quyết định số 1710/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của các thủ tục hành chính được cắt giảm thời gian giải quyết khi thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.


Xuất phát từ mục tiêu giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công của cơ quan hành chính nhà nước thông qua việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (dịch vụ công trực tuyến), bắt đầu từ ngày 05/9/2023, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh triển khai thí điểm mô hình “Ngày thứ Hai không giấy và không dùng tiền mặt”


Ngày 31/8/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 1593/QĐ-UBND công bố danh mục danh mục thủ tục hành chính được cắt giảm thời gian giải quyết khi thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.


Ngày 12/9/2023, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 219/BC-VP về kết quả thực hiện việc rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa quy định, TTHC liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân trên địa bàn tỉnh.


Ngày 12/9/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 603/KH-UBND về việc thực hiện xác định kết quả Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2023.


Ngày 31/8/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1593/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được cắt giảm thời gian giải quyết khi thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

12345