Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Thực hiện Kế hoạch số 13-KH/CB ngày 29/02/2024 của Chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2024, ngày 01/7/2024, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức buổi sinh hoạt Chuyên đề với chủ đề “Nâng cao chất lượng công tác Cải cách hành chính" của Sở Thông tin và Truyền thông.


Ngày 17/6/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành quyết định số 1048/QĐ-UBND thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2024.


Ngày 25/4/2024, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 694/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn.


Ngày 03/4/2024, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức họp nhằm trao đổi, thảo luận và bàn các giải pháp khắc phục những tiêu chí chưa đạt điểm trong năm 2023.


Ngày 28/3/2024 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 515/QĐ-UBND phê duyệt danh mục thành phần hồ sơ thủ tục hành chính phải số hóa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.


Ngày 20/2/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1033/UBND-NCPC chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến lợi ích của việc chứng thực bản sao điện tử từ bản chính và cấp bản sao điện tử từ sổ gốc; thực hiện nghiêm việc tiếp nhận hồ sơ đã được chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, bản sao điện tử được cấp từ sổ gốc.


Thực hiện Công văn số 8825/UBND-NCPC ngày 28/12/2023 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bắc Kạn về việc tiếp tục triển khai một số giải pháp về cải cách thủ tục hành chính (TTHC); Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và nâng cao chỉ số hài lòng của người dân đối với các dịch vụ hành chính công do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn (Sở TT&TT) cung cấp, Sở TT&TT ban hành Kế hoạch triển khai thí điểm mô hình “30 phút tăng thêm vì dân” trong giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TT&TT.


Chính phủ đã ban hành Nghị định số 85/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (có hiệu lực từ ngày 07/12/2023)


Ngày 14/12/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành quyết định số 2362/QĐ-UBND về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn


Ngày 24/11/2023 Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình ký Quyết định số 2186/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi về thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

1234567