Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Sáng ngày 13/10/2021, Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị trực tuyến giới thiệu và tập huấn vận hành thử nghiệm Hệ thống tiếp nhận và xử lý kiến nghị trực tuyến của ngành Thông tin và Truyền thông


Ngày 23/6/2021, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 955/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.


Kể từ ngày01/7/2021 đến hết ngày 31/12/2021 mức nộp phí, lệ phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh và lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanhđược thực hiện theo Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chínhquy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19


Để sẵn sàng mọi điều kiện cho việc mở rộng phạm vi thực hiện thanh toán nghĩa vụ tài chính trong thực hiện TTHC về đất đai trên Cổng DVC Quốc gia, thời gian qua, Tổng cục Thuế đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn thiện kết nối kỹ thuật truyền nhận dữ liệu giữa Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế với Cổng Dịch vụ công Quốc gia đảm bảo cho việc cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai của cá nhân, hộ gia đình.Tại các địa phương đã hoàn thành việc triển khai kết nối, cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai trong tháng 5/2021


Ngày 04/5/2021,Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 583/QĐ-UBND về danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông có 37 thủ tục hành chính sử dụng dịch vụ công trực tuyến đều đã đạt mức độ 4


Ngày 04/02/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạnđã ban hành Quyết định số 160/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn


Thực hiện Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 17/02/2020 triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Sở Thông tin và Truyền thông được giao thực hiện thí điểm chuyển nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của Sở Thông tin và Truyền thông cho Bưu điện tỉnh Bắc Kạn đảm nhiệm.


Ngày 19 tháng 8 năm 2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND quy định về trách nhiệm công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2020 và thay thế Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2016 quy định về trách nhiệm công khai xin lỗi của công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.


Ngày 05/8/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1405/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông


Từ ngày 26/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020, mức nộp phí, lệ phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh và lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh được thực hiện theo Thông tư số 43/2020/TT-BTC ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính .

12