Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 21 tháng 12 năm 2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 104/2022/ NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.


Ngày 26/12/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 2536/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử; Xuất bản, in, phát hành thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn.


Thực hiện Quyết định số 2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông báo số 50/TB-STTTT ngày 28/10/2022 thông báo danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông được cung cấp trực tuyến toàn trình, trực tuyến một phần, thủ tục hành chính (TTHC) chỉ tiếp nhận trực tuyến; hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng Dịch vụ công tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:


Để hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương thúc đẩy sử dụng Dịch vụ công trực tuyến. Cục Chuyển đổi số quốc gia –Bộ Thông tin và Truyền thông đồng chủ trì với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính –Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị Hướng dẫn các nội dung về triển khai dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) theo quy định mới của Nghị định số 42/2022/NĐ-CP.


Sở Thông tin và Truyền thông phát động thi đua tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở nêu cao tinh thần gương mẫu, đi đầu trong việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích khi thực hiện thủ tục hành chính, không nộp hồ sơ trực tiếp khi thực hiện thủ tục hành chính.


Vừa qua, Sở Tư pháp đã tổ chức hội thảo đánh giá, thảo luận về các giải pháp và sự tác động trong việc nâng cao chất lượng công tác pháp chế, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Tham dự hội thảo có các đại biểu là đại diện lãnh đạo và công chức làm công tác pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, đại diện UBND huyện, thành phố, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệptỉnh Bắc Kạn, một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh


Ngày 25/5/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 870/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn.


Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả cải cách hành chính nhà nước của các cơ quan, đơn vị, cải thiện chỉ số cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn, bắt đầu từ tháng 4/2022, UBND huyện Chợ Mới tổ chức 14 lớp tập huấn các nội dung vềtiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công và chứng thực bản sao điện tử năm 2022


Với thông điệp “Người dân ở đâu -Chính quyền ở đó”, nhằm thực hiện hóa mục tiêu tương tác thân thiện hơn, đưa thông tin nhanh hơn, rộng hơn, kịp thời hơn, chính xác tới người dân, doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số, cùng với các tỉnh, thành phố trên địa bàn cả nước, thời gian qua, tỉnh Bắc Kạn đã đưa vào vận hành kênh thông tin “Hệ thốngCQĐT tỉnh Bắc Kạn”trên ứng dụng Zalo


Ngày 19/01/2022, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 81/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cấp, các ngành và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và đưa vào áp dụng trong các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc thẩm quyền quản lý, nhằm xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, sáng tạo, trách nhiệm trong thực thi công vụ, phục vụ nhân dân.

123