Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 04/02/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạnđã ban hành Quyết định số 160/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn


Thực hiện Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 17/02/2020 triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Sở Thông tin và Truyền thông được giao thực hiện thí điểm chuyển nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của Sở Thông tin và Truyền thông cho Bưu điện tỉnh Bắc Kạn đảm nhiệm.


Ngày 19 tháng 8 năm 2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND quy định về trách nhiệm công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2020 và thay thế Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2016 quy định về trách nhiệm công khai xin lỗi của công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.


Ngày 05/8/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1405/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông


Từ ngày 26/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020, mức nộp phí, lệ phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh và lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh được thực hiện theo Thông tư số 43/2020/TT-BTC ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính .


Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành một số quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bưu chính, Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông. Theo đó có 09 thủ tục lĩnh vực Xuất bản, In, Phát hành và 06 thủ tục lĩnh vực Bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được sửa đổi, bổ sung.


Ngày 08/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và có hiệu lực thi hành từ ngày 22 tháng 5 năm 2020.