Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt Đề án “Đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cấp, các ngành và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”

( Cập nhật lúc: 09/02/2022  )

Ngày 19/01/2022, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 81/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cấp, các ngành và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và đưa vào áp dụng trong các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc thẩm quyền quản lý, nhằm xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, sáng tạo, trách nhiệm trong thực thi công vụ, phục vụ nhân dân.

Đối tượng áp dụng của Đề án bao gồm: Cán bộ, công chức, viên chức và tập thể lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương thuộc thẩm quyền quản lý của HĐND, UBND tỉnh.

Đề án đã nêu lên thực trạng phong cách làm việc của các cấp, các ngành và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Từ đó, đưa ra quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đối với các cấp, các ngành và cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị nhằm hình thành phong cách ứng xử, phương thức làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; bảo đảm tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nâng cao trách nhiệm giải trình trong hoạt động thực thi công vụ nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội.

Xem Quyết định số 81/QĐ-UBND tại đây./.

Nguyễn Thị Lệ Thu