Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt quy trình giảm thời gian giải quyết khi thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 26/09/2023  )

Ngày 22/9/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình ký ban hành Quyết định số 1710/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của các thủ tục hành chính được cắt giảm thời gian giải quyết khi thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt 75 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 12 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của cấp huyện và 6 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của cấp xã.

Tại Quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh, giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ theo Quyết định chỉnh sửa quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm Một cửa điện tử./.

Lường Xuyến