Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cải cách hành chính

( Cập nhật lúc: 03/10/2023  )

Ngày 25/9/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6324/UBND-NCPC về tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cải cách hành chính.

Theo đó, để các nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh được thực hiện có hiệu quả, đồng bộ trên các lĩnh vực, UBND tỉnh giao Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh giải pháp triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật; thực hiện tốt công tác thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc việc công bố, công khai thủ tục hành chính (TTHC); số hóa kết quả giải quyết TTHC; tiếp nhận phản ánh kiến nghị TTHC; cập nhật hồ sơ giải quyết TTHC; hướng dẫn UBND cấp huyện đánh giá xếp loại các đơn vị cấp xã trực thuộc về sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với thực hiện TTHC.

Người dân đến giao dịch tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Bắc Kạn

Sở Tài chính rà soát, thống kê, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc việc xây dựng định mức kỹ thuật trình cấp có thẩm quyền ban hành; giải pháp khắc phục hiệu quả các kiến nghị của các đoàn thanh tra, kiểm toán nhà nước; tổ chức thanh tra, kiểm tra và theo dõi việc khắc phục các kiến nghị qua thanh tra, kiểm tra về phân cấp quản lý về tài chính - ngân sách nhà nước.

Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã có các giải pháp đẩy mạnh hơn nữa việc giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến phí, lệ phí trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, để cải thiện tỷ lệ hồ sơ phát sinh qua dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến phí trên địa bàn tỉnh; Hoàn thiện về mặt kỹ thuật việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Hệ thống Một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công của tỉnh với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ giải quyết TTHC; xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện cập nhật hồ sơ giải quyết TTHC trên phần mềm một cửa điện tử của tỉnh và Cổng Dịch vụ công Quốc gia…

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh các giải pháp giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra việc giải ngân vốn đầu tư công tại các đơn vị, địa phương.

Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn cá nhân, tổ chức thực hiện thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính (thuế, lệ phí trước bạ) trong thực hiện TTHC đất đai trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; phối hợp với các ngành liên quan tìm giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc trong thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về TTHC đất đai; tổ chức thanh tra, kiểm tra việc phân cấp quản lý về đất đai tại cấp huyện, cấp xã.

Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tham mưu UBND tỉnh có các giải pháp khuyến khích mở rộng các trường học ngoài công lập trên địa bàn tỉnh.

Sở Nội vụ thường xuyên theo dõi việc triển khai thực hiện các lĩnh vực CCHC trên địa bàn tỉnh; tham mưu chỉ đạo kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế theo lĩnh vực CCHC; nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh giá hàng tháng, kết quả thực hiện CCHC của các sở, ngành…; rà soát, thống kê các ngành, lĩnh vực đã có văn bản hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương về vị trí việc làm công chức, viên chức; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện, UBND cấp xã xây dựng vị trí việc làm, tinh giản biên chế thực chất (không bao gồm cắt giảm) để góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.../.

Lường Thị Xuyến