Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thay đổi mức thu, nộp phí thẩm định lĩnh vực xuất bản, phát hành nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

( Cập nhật lúc: 06/07/2021  )

Kể từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 31/12/2021 mức nộp phí, lệ phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh và lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanhđược thực hiện theo Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chínhquy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo đó. Mức thu, nộp như sau:

- Phí thẩm định nội dung tài liệu để cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh bằng 50% mức thu phí quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 214/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh và lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh (Thông tư số 214/2016/TT-BTC), cụ thể là:

+ Tài liệu in trên giấy: 7.500 đồng/trang quy chuẩn;

+ Tài liệu điện tử dưới dạng đọc: 3.000 đồng/phút;

+ Tài liệu điện tử dưới dạng nghe, nhìn: 13.500 đồng/phút

- Lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh và lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanhbằng 50% mức thu phí quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 214/2016/TT-BTC, cụ thểlà 25.000 đồng/hồ sơ.

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 trở đi, thực hiện nộp phí, lệ phí các thủ tục trên theo mức thu quy định tại Điều 4 Thông tư số 214/2016/TT-BTC.

Bế Thị Thanh Hoài