Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bưu chính, Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông

( Cập nhật lúc: 09/07/2020  )

Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành một số quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bưu chính, Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông. Theo đó có 09 thủ tục lĩnh vực Xuất bản, In, Phát hành và 06 thủ tục lĩnh vực Bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được sửa đổi, bổ sung.

Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản và Thông tư số 43/2020/TT-BTC ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh và lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh, theo đó lĩnh vực Xuất bản, In, Phát hành có 09 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông được sửa đổi, bổ sung.

Riêng đối với mức thu, nộp phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh và lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh thì kể từ ngày 26 tháng 5 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020, nộp phí, lệ phí bằng 50% mức thu quy định tại Điều 4, Thông tư số 214/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh và lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh.

Đối với lĩnh vực Bưu chính, căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BTC ngày 14/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính, có 06 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung về mức thu phí.

Sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và Quyết định công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính để làm căn cứ tổ chức thực hiện.

Đối với việc thu phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, ngày 04/03/2020,  Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 236/STTTT-VP về việc Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn và thu lệ phí cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh. Theo đó Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện thu lệ phí thẩm định hồ sơ cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh kể từ ngày 01/4/2020.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, để tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính “Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh”, Sở Thông tin và Truyền thông đã giãn thời gian thực hiện thu lệ phí thẩm định hồ sơ cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh từ ngày 01/4/2020 đến ngày 01/7/2020. Từ ngày 02/7/2020 Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục thực hiện thu phí theo quy định của pháp luật.

Xem chi tiết:

Quyết định số 432/QĐ-BTTTT ngày 27/3/2020 của Bộ TTTT Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

(Nội dung chi tiết TTHC theo QĐ số 432/QĐ-BTTTT)

Quyết định số 1010/QĐ-BTTTT ngày 15/6/2020 của Bộ TTTT Sửa đổi Quyết định số 927a/QĐ-BTTTT ngày 01/6/2020 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Quyết định số 1040/QĐ-BTTTT ngày 19/6/2020 của Bộ TTTT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

 

 

 

Thu Hoài