Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thực hiện xác định kết quả Chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2023

( Cập nhật lúc: 18/09/2023  )

Ngày 12/9/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 603/KH-UBND về việc thực hiện xác định kết quả Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2023.

Người dân kê khai thông tin định danh điện tử tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Ảnh: Báo Bắc Kạn điện tử )

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu: Các nhiệm vụ, tiến độ thời gian, trách nhiệm triển khai kế hoạch được xác định rõ ràng, phù hợp với điều kiện của tỉnh.

Việc tổ chức tự đánh giá, chấm điểm của các sở, ban, ngành cấp sở;UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn đảm bảo trung thực, khách quan, đúng quy định; thực hiện tự chấm điểm trên phần mềm chấm điểm chỉ số CCHC của tỉnh.

Tổ chức điều tra xã hội học (XHH) theo bộ câu hỏi điều tra XHH đối với từng nhóm đối tượng điều tra; khảo sát bảo đảm khách quan và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Tăng cường sự tham gia đánh giá của cá nhân, tổ chức đối với quá trình triển khai công tác CCHC của các đơn vị cấp sở, UBND cấp huyện và UBND cấp xã.

Đề cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân, doanh nghiệp trong việc đánh giá kết quả CCHC của các đơn vị cấp sở, UBND cấp huyện và UBND cấp xã.

Thông tin chi tiết xem tại đây./.

Lường Xuyến