Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành quyết định thông qua phương án đơn giản hoá một số thủ tục hành chính năm 2024

( Cập nhật lúc: 01/07/2024  )

Ngày 17/6/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành quyết định số 1048/QĐ-UBND thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2024.

Trên cơ sở Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 24/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) năm 2024, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá độc lập của đơn vị, trong đó lựa chọn danh mục TTHC rà soát cụ thể, nêu rõ mục tiêu, yêu cầu rà soát và thời gian thực hiện rà soát. Các TTHC được rà soát, đánh giá là các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh thường xuyên tiếp nhận và giải quyết, trong đó ưu tiên lựa chọn các thủ tục có nhiều vướng mắc, bất cập trong quá trình giải quyết cần kiến nghị đơn giản hóa.

Sở Thông tin và Truyền thông qua rà soát, đã kiến nghị đơn giản hóa 03 thủ tục là Cấp giấy phép hoạt động in, Cấp lại giấy phép hoạt động in, Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài.

Tại Quyết định này, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở, ban, ngành dự thảo văn bản thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (các thủ tục hành chính có nội dung đơn giản hóa về thời hạn giải quyết, ủy quyền giải quyết thủ tục). Dự thảo văn bản thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính không thuộc thẩm quyền xử lý sau khi được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thông qua.

Bế Thị Thanh Hoài