Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số DTI năm 2022 của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh bắc kạn

( Cập nhật lúc: 19/09/2023  )

Ngày 18/9/2023, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1673/QĐ-UBND về việc phê duyệt và công bố kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số (DTI) năm 2022 của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Để đánh giá mức độ chuyển đổi số của Sở, ngành, địa phương UBND tỉnh đã ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (ban hành tại Quyết định số 1294/QĐ-UBND ngày 14/7/2022). Bộ chỉ số nhằm giúp các đơn vị, địa phương tự theo dõi, đánh giá thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện chuyển đổi số hằng năm của đơn vị, địa phương mình; phục vụ thông tin báo cáo về hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; giúp UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh và Lãnh đạo/Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời nắm tình hình, chỉ đạo, đôn đốc, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

DTI của tỉnh bao gồm 03 cấp: DTI cấp Sở, ngành (Cấp Sở); DTI cấp huyện, thành phố (Cấp huyện) và DTI cấp xã, phường, thị trấn (Cấp xã).

Theo kết quả công bố, năm 2022 kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số các cơ quan Nhà nước tỉnh Bắc Kạn cơ bản mới đạt ở mức độ hình thành.

 

Ở cấp Sở, có 06/22 đơn vị xếp hạng mức độ Nâng cao là Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế, Sở Tài chính và Sở Thông tin và Truyền thông; 14/22 đơn vị xếp hạng mức độ Hình thành; còn có 02/22 đơn vị mới đang ở mức độ Khởi động là Ban Quản lý các khu công nghiệp và Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể. Đây là năm đầu tiên đánh giá xếp hạng theo Bộ chỉ số mới tại Quyết định số 1294/QĐ-UBND ngày 14/7/2022 của UBND tỉnh nên chưa có đơn vị nào đạt mức xếp hạng Dẫn dắt.

Tại cấp huyện có 04/08 đơn vị đạt mức xếp hạng Hình thành bao gồm thành phố Bắc Kạn, huyện Chợ Mới, huyện Na Rì và huyện Chợ Đồn; 04/08 đơn vị xếp hạng ở mức Khởi động là các huyện Ngân Sơn, Pác Nặm, Ba Bể, Bạch Thông, chưa có đơn vị đạt mức Nâng caoDẫn dắt.

Ở cấp xã, cũng chưa có đơn vị nào đạt mức xếp hạng Dẫn dắtNâng cao, có 57/108 đơn vị xếp hạng mức độ Hình thành, còn lại các đơn vị mới chỉ ở mức Khởi động.

Kết quả đánh giá năm 2022 cho thấy, các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quan tâm, thực hiện tốt việc cung cấp số liệu báo cáo tình hình triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số tại đơn vị; việc theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện các nội dung, nhiệm vụ chuyển đổi số chưa thật sự bài bản, do đó, một số tiêu chí có thể đã thực hiện nhưng chưa có tài liệu kiểm chứng phù hợp nên không được tính điểm; một số chức năng thống kê của các phần mềm dùng chung chưa đáp ứng yêu cầu, do đó, việc tổng hợp số liệu còn chưa đảm bảo.

 

(Kết quả chi tiết xem tại https://pdti.backan.gov.vn)

Trên cơ sở kết quả từ đợt đánh giá này, các đơn vị, địa phương có thể biết được những hạn chế tại đơn vị mình, chủ động, tích cực triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện và theo dõi kết quả chuyển đổi số của đơn vị trong thời gian tới. Trong điều kiện hiện nay, bên cạnh việc đầu tư, mua sắm trang thiết bị, các đơn vị cần đảm bảo khai thác hiệu quả nhất các hệ thống ứng dụng tỉnh đã đầu tư; quyết liệt thay đổi thói quen, kỹ năng làm việc trên môi trường mạng của cán bộ, công chức trong đơn vị; tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện cho người dân từng bước thay đổi thói quen, nhận thức, nâng cao kỹ năng số, khai thác thông tin, sử dụng các dịch vụ số phù hợp và thực hiện giao dịch trực tuyến với các cơ quan nhà nước một cách hiệu quả, từ đó góp phần nâng cao chỉ số xếp hạng chuyển đổi số của tỉnh hằng năm./.

Đàm Văn Tấn