Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bắc Kạn ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 13/2023/NĐ-CP của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân

( Cập nhật lúc: 07/07/2023  )

     Nhằm quán triệt các nội dung của Nghị định số 13/2023/NĐ-CP đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân; xác định trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố trong triển khai Nghị định số 13/2023/NĐ-CP. Ngày 30/6/2023, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 420/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023. Nội dung trọng tâm của Kế hoạch trên bao gồm:

     - Tổ chức tuyên truyền, phổ biến đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đưa tin sai sự thật về Nghị định số 13/2023/NĐ-CP, trong đó tập trung vào Công tác tuyên truyền, phổ biến; xây dựng tin, bài, phóng sự tuyên truyền sâu rộng về Nghị định số 13/2023/ NĐ-CP; Đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

     - Tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn thực hiện các quy định tại Nghị định số 13/2023/NĐ-CP cho cán bộ chiến sĩ, công chức, viên chức thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố trực tiếp thực hiện công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân.


     - Quản lý Nhà nước về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

     - Rà soát, đánh giá, phân loại dữ liệu cá nhân, xác định nội dung, biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân.

    - Tổ chức thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn và kết nối thông suốt giữa cổng dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử của tỉnh kết nối với cổng thông tin quốc gia về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

     - Kiểm tra việc thực hiện; điều tra, xử lý hành vi thu thập, chuyển giao, mua, bán trái phép dữ liệu cá nhân.

     UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch; Công an tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại kế hoạch này; hằng năm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện gửi Bộ Công an theo quy định./.

Kế hoạch số 420/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023

 

Nguyễn Trung Kiên