Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bắc Kạn ban hành quy chế hoạt động của Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng

( Cập nhật lúc: 26/03/2024  )

Ngày 25/3/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 472/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Bắc Kạn.

Theo đó, Quy chế quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, nguyên tắc và chế độ hoạt động của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Bắc Kạn (Đội ứng cứu sự cố).

Đội ứng cứu sự cố có trách nhiệm và quyền hạn thực hiện theo các quy định tại Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg ngày 16/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia; Khoản 1 Điều 6, Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 20/2017/TT-BTTTT ngày 12/9/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc và mục 2.4 Công văn số 4258/BTTTT-CATTT ngày 26/10/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn tổ chức, hoạt động của Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng.

Về Quy tắc hoạt động, Đội ứng cứu sự cố đảm bảo xây dựng, duy trì và tuân thủ các quy tắc, quy định tối thiểu sau: Bộ quy tắc ứng xử; Quy định phân loại thông tin; Quy định cung cấp thông tin; Quy định truyền thông; Quy định an toàn thông tin; Quy định đối với lỗi do con người.

Ảnh: Hoạt động diễn tập thực chiến năm 2023 của Đội Ứng cứu sự cố

Về Quy trình tiếp nhận và xử lý thông báo, báo cáo sự cố: Được thông qua các hình thức bao gồm:

Hình thức thông báo sự cố: Bằng công văn, fax, thư điện tử, nhắn tin đa phương tiện, hệ thống điều phối ứng cứu sự cố quốc gia irlab.vn…;

Hình thức báo cáo sự cố: Bằng văn bản giấy hoặc văn bản điện tử (có ký tên, đóng dấu hoặc chữ ký số của người có thẩm quyền).

Khi gặp sự cố không tự khắc phục được, các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm thông báo hoặc báo cáo sự cố kịp thời tới Bộ phận thường trực của Đội ứng cứu sự cố hoặc thành viên Đội ứng cứu sự cố (theo mẫu).

Bộ phận thường trực của Đội ứng cứu sự cố và cá nhân thành viên trong Đội khi tiếp nhận được thông báo sự cố từ cơ quan, đơn vị, địa phương phải thông tin, báo ngay cho Đội trưởng hoặc các Đội phó Đội ứng cứu sự cố để kịp thời chỉ đạo, giải quyết, khắc phục.

Khi nhận được thông báo, Đội trưởng hoặc các Đội phó Đội ứng cứu sự cố quyết định điều phối các thành viên trong Đội tham gia xử lý sự cố; trong trường hợp xảy ra sự cố phức tạp, Đội trưởng triệu tập cuộc họp và huy động các nguồn lực để xử lý sự cố.

Về Quy trình ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng:

Đối với Quy trình ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng thông thường: Thực hiện theo văn bản hướng dẫn, quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông và Cơ quan điều phối quốc gia.

Đối với Quy trình ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng nghiêm trọng: Được xử lý theo các phương án ứng cứu khẩn cấp quy định tại Điều 10 Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg ngày 16/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia.

Xem chi tiết Quyết định số 472/QĐ-UBND tại đây!

Nguyễn Trung Kiên