Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bắc Kạn thành lập Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số

( Cập nhật lúc: 04/12/2021  )

Ngày 12/11/2021, Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 2164/QĐ-BCĐ về việc thành lập Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh.

Tổ công tác giúp việc gồm 30 thành viên do ông Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh làm Tổ trưởng.

Các thành viên Ban Chỉ đạo gồm Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành: Thông tin và Truyền thông; Khoa học và Công nghệ; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Nội vụ; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Công Thương; Xây dựng; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Tư pháp; Giao thông vận tải; Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công an tỉnh; Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước; Giám đốc các doanh nghiệp: Bưu điện tỉnh Bắc Kạn, Viễn thông Bắc Kạn, Viettel Bắc Kạn.

Nhiệm vụ, tổ chức hoạt động của Tổ công tác thực hiện theo Quyết định số  2147/QĐ-BCĐ ngày 11/11/2021 của Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn.

Tổ trưởng Tổ công tác có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Tổ viên và sử dụng con dấu của UBND tỉnh để chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 25/01/2019 của UBND tỉnh về việc thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn; Quyết định số 861/QĐ-BCĐ ngày 28/5/2019 và Quyết định số 532/QĐ-BCĐ ngày 30/3/2020 của Ban Chỉ đạo về việc bổ sung, thay thế thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn

Nguyễn Thị Hải Yến