Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Kế hoạch phát triển Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số

( Cập nhật lúc: 22/04/2022  )

Ngày 02/3/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 392/QĐ-BTTTT về phê duyệt Kế hoạch phát triển Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số.

Việc ban hành Kế hoạch nhằm hình thành cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc gia để chia sẻ cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khai thác, xây dựng các bản đồ số chuyên ngành phục vụ nhu cầu quản lý và phát triển kinh tế, xã hội; hoàn thành chỉ tiêu về địa chỉ số trong các chiến lược quốc gia về phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Theo kế hoạch, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ theo 6 nhóm nội dung chính bao gồm: Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật; tạo lập, cập nhật cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc gia; triển khai và thúc đẩy sử dụng các dịch vụ nền tảng địa chỉ số gắn với bản đồ số; thông báo địa chỉ số và gắn biển địa chỉ số; tổ chức đánh giá, công nhận và công bố đạt yêu cầu Nền tảng địa chỉ số quốc gia; tổ chức công tác thông tin, truyền thông về nền tảng địa chỉ số quốc gia.

Về nội dung xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, sẽ thiết lập hạ tầng kỹ thuật, website và ứng dụng trên thiết bị di động (cả hệ điều hành Android và IOS) cho nền tảng địa chỉ số để người dân và cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có thể tham gia khai báo, tạo lập, tra cứu và khai thác cơ sở dữ liệu địa chỉ số; xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật nền tảng bản đồ số để tích hợp với hệ thống nền tảng địa chỉ số quốc gia; cập nhật, bổ sung dữ liệu giao thông phục vụ nền tảng bản đồ số; xây dựng hệ thống, công cụ, phần mềm ứng dụng để thu thập, cập nhật, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu địa chỉ số và cung cấp dịch vụ nền tảng địa chỉ số gắn với bản đồ số. Triển khai các giải pháp đáp bảo an toàn thông tin và bảo mật cho nền tảng và cơ sở dữ liệu địa chỉ.

Với nhóm nội dung về tạo lập, cập nhật cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc gia, sẽ tạo lập cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc gia thống nhất để triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với nền tảng bản đồ số. Bộ Thông tin và Truyền thông thống nhất quản lý và giao Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) cập nhật, vận hành cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc gia.

Các địa phương phối hợp với Vietnam Post thực hiện thu thập, cập nhật, bổ sung thông tin địa chỉ số cho các đối tượng vào cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc gia. Một địa chỉ số khi thu thập, cập nhật dữ liệu phải đảm bảo tối thiểu có đủ các trường thông tin cơ bản. Khuyến khích Vietnam Post và các địa phương phối hợp thu thập, cập nhật các trường thông tin nâng cao để phục vụ công tác thông báo địa chỉ số và phát triển nền tảng, cơ sở dữ liệu địa chỉ số đáp ứng nhu cầu kinh tế xã hội...

Vụ Quản lý doanh nghiệp thuộcBộ Thông tin và Truyền thông được giao là cơ quan đầu mối điều phối chung việc triển khai kế hoạch Nền tảng địa chỉ số gắn với bản đồ số. Vietnam Post là đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng, phát triển nền tảng.

Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, phối hợp với Bưu điện Việt Nam thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch nàyban hành Kế hoạch triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia tại địa phương; Ưu tiên bố trí nguồn lực tại địa phương để tổ chức triển khai Kế hoạch; Xây dựng phương án thông báo địa chỉ số cho chủ địa chỉ hoặc người đang khai thác, sử dụng địa chỉ. Chủ động thiết kế mẫu biển địa chỉ số phù hợp đặc thù tại địa phương trên cơ sở mẫu chung do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định hoặc sử dụng mẫu do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định để hướng dẫn cho chủ địa chỉ hoặc người đang khai thác, sử dụng địa chỉ tự gắn biển địa chỉ số theo nhu cầu; Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng địa phương quản lý và qua hệ thống truyền thanh cơ sở về việc triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia; Chủ trì, phối hợp với Doanh nghiệp phát triển Nền tảng địa chỉ số thu thập, bổ sung các trường thông tin nâng cao của địa chỉ; Tùy theo nhu cầu quản lý, khai thác tại địa phương, chủ trì, phối hợp doanh nghiệp được giao nhiệm vụ phát triển nền tảng địa chỉsố, doanh nghiệp phát triển nền tảng bản đồ số thu thập, cập nhật thông tin các đối tượng địa chỉ khác để xây dựng các bản đồ số chuyên ngành.

Doanh nghiệp phát triển Nền tảng địa chỉ số quốc gia(Bưu điện Việt Nam): Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp liên quan thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Kế hoạch này; Xây dựng, phê duyệt và triển khai Kế hoạch phát triển Nền tảng địa chỉ số gắn với bản đồ số của doanh nghiệp; báo cáo kế hoạch với Bộ Thông tin và Truyền thông; Bố trí nguồn lực đầu tư, nghiên cứu, làm chủ công nghệ, vận hành, phát triển Nền tảng địa chỉ số gắn với bản đồ số đảm bảo cung cấp các dịch vụ cơ bản của Nền tảng địa chỉ số (tra cứu, tạo địa chỉ số, đăng ký địa chỉ số, xác thực địa chỉ số) và cung cấp dịch vụ nâng cao của Nền tảng địa chỉ số (chỉ đường, dẫn đường đến địa chỉ số); Chủ trì, phối hợp UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thu thập các trường thông tin cơ bản của địa chỉ số và bổ sung các địa chỉ số mới (nếu có) để tạo lập CSDL địa chỉ số quốc gia; Xây dựng phương án truyền thông về Nền tảng địa chỉ số để chủ địa chỉ, người đang sử dụng, khai thác địa chỉ biết, sử dụng, tạo thói quen sử dụng địa chỉ số trong xã hội; Xây dựng quy trình cấp tài khoản người dùng: khai báo, tạo lập, xác thực địa chỉ; Chủ trì, phối hợp các doanh nghiệp phát triển Nền tảng bản đồ số tích hợp với Nền tảng địa chỉ số; Phối hợp UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai Nền tảng địa chỉ số tại địa phương./.

Xem chi tiết nội dung Kế hoạch tại đây./.

Đinh Loan