Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 03/07/2023  )

     Ngày 27/6/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”.

     Chiến dịch được bắt đầu thực hiện từ ngày 01/7/2023 và kết thúc ngày 10/10/2023. Việc tổng kết Chiến dịch được tổ chức lồng ghép vào Hội nghị hưởng ứng ngày chuyển đổi số (CĐS) quốc gia và Ngày CĐS tỉnh Bắc Kạn.

     Việc triển khai Chiến dịch nhằm góp phần hoàn thành các chỉ tiêu về cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), hướng tới hoàn thành sớm các chỉ tiêu chủ yếu phát triển Chính phủ số trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2023.

     Mục tiêu cụ thể của Chiến dịch:

     - Về tỷ lệ cung cấp DVCTT: 80% thủ tục hành chính được cung cấp dưới dạng DVCTT, trong đó 80% DVCTT được cung cấp dưới dạng DVCTT toàn trình.

     - Về tỷ lệ phát sinh DVCTT: 100% hồ sơ phát sinh của các thủ tục hành chính đã được cung cấp DVCTT toàn trình và 50% hồ sơ phát sinh của các thủ tục hành chính đã được cung cấp DVCTT một phần được tiếp nhận trực tuyến.

     - Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận Một cửa đạt 100%.

     - Tỷ lệ hồ sơ phát sinh của các TTHC (được cung cấp DVCTT toàn trình, DVCTT một phần) có quy định phí, lệ phí phải được thực hiện thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia đạt 50%.

     - Tỷ lệ hồ sơ TTHC được chứng thực điện tử trên tổng số hồ sơ TTHC phát sinh trong lĩnh vực chứng thực đạt 20%.

     Một số giải pháp cụ thể để thực hiện các mục tiêu của Chiến dịch:

     - Rà soát, tái cấu trúc lại quy trình thực hiện thủ tục hành chính, lược bỏ các bước trung gian không cần thiết, các thành phần hồ sơ đã có trong cơ sở dữ liệu để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

(Ảnh: Hội nghị tập huấn hướng dẫn tái cấu trúc quy trình TTHC)

     - Đẩy nhanh tiến độ triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính. Rà soát, bổ sung, hiệu chỉnh các chức năng Hệ thống Một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công để triển khai Đề án 06/CP được hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

     - Chỉ đạo các doanh nghiệp đủ điều kiện tăng cường cung cấp chữ ký số công cộng cho người dân và bảo đảm sẵn sàng chức năng ký số từ xa trên cổng dịch vụ công cho người dân sử dụng để thực hiện DVCTT.

     - Tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị trong việc thanh toán phí, lệ phí trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

     - Ban hành chính sách khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến như giảm thời gian thực hiện; giảm phí, lệ phí giải quyết TTHC khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

(Ảnh: Hoạt động của Tổ Công nghệ số cộng đồng)

     - Nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng, Tổ Công tác triển khai Đề án 06 cấp xã; thôn, bản, tổ dân phố.

     - Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.


Nguyễn Trung Kiên