Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 6/5/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã khai giảng Chương trình bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số năm 2022 cho đội ngũ nòng cốt chuyển đổi số tại địa phương. Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng tham dự và phát biểu khai mạc. Tham dự chương trình có đại diện các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ TT&TT, đại diện lãnh đạo các Sở TT&TT, các cán bộ tham gia đội ngũ nòng cốt chuyển đổi số tại các địa phương, cán bộ tham gia mạng lưới truyền thông khối công nghệ số của các bộ, ngành, địa phương, đại diện các doanh nghiệp đồng hành tham gia hỗ trợ triển khai công tác bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số.Từ điểm cầu trực tuyến tại Bắc Kạn, Sở TT&TT đã yêu cầulãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng chuyên môn và chuyên viên phòng Công nghệ thông tin-Bưu chính, Viễn thông tham dự chương trình.


Ngày 26/4/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 676/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án tổng thể Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030.


Ngày Chuyển đổi số quốc gia được tổ chức hàng năm nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số; Thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.


Ngày 02/3/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 392/QĐ-BTTTT về phê duyệt Kế hoạch phát triển Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số


Trong chuyển đổi số, nâng cao nhận thức là tiên quyết. Từ nhận thức được nâng cao thì hành động cũng sẽ chuyển biến. Những chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức cũng như hành động của Lãnh đạo các đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin sẽ là chìa khóa quan trọng giúp thúc đẩy chuyển đổi số tại các địa phương, đơn vị trong thời gian tới.


Ngày 16/3, Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh (Ban chỉ đạo) đã tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo lần thứ nhất năm 2022. Dự họp có các Thành viên Ban Chỉ đạo; Tổ Công tác giúp việc Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh. Ngoài ra có lãnh đạo một số doanh nghiệp công nghệ dự họp với vai trò chuyên gia tư vấn cho Ban chỉ đạo. Đồng chí Nguyễn Đăng Bình - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp


Ngày 28/01/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Bộ tiêu chí yêu cầu kỹ thuật tối thiểu nền tảng Họp trực tuyến kèm theo Quyết định 157/QĐ-BTTTT, trong đó có tiêu chí đảm bảo an toàn thông tin.


Ngày 28/2/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 639/BTTTT-THH về việc tăng cường hiệu quả quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước.


Ngày 21 tháng 02 năm 2022, đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh (Ban chỉ đạo), Tổ trưởng Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo (Tổ công tác) đã chủ trì cuộc họp Tổ công tác lần thứ nhất năm 2022. Đồng chí Nguyễn Đăng Bình - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số dự và chỉ đạo cuộc họp. Dự họp gồm Giám đốc các sở: Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Xây dựng; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Công thương; các thành viên Tổ Công tác giúp việc Ban chỉ đạo tỉnh


Những công nghệ số có tính đột phá năm 2022 và những năm tiếp theo sẽ tiếp tục định hình cách thức con người làm việc, cuộc sống và tương tác xã hội. Mỗi một công nghệ có tiềm năng riêng, đồng thời có thể nảy sinh những hệ lụy, cần được nhận thức và cách giải quyết phù hợp, hướng tới xây dựng một tương lai bền vững và lành mạnh

12345