Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giới thiệu giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam 2024

( Cập nhật lúc: 02/05/2024  )

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam là giải thưởng tôn vinh những thành tựu chuyển đổi số xuất sắc của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và cá nhân được tổ chức thường niên dưới sự chủ trì của Hội Truyền thông số Việt Nam (VDA) nhằm thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số quốc gia.


Thanh Trà