Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 05/10/2022  )

Ngày 02/10/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định 1847/QĐ-UBND về Ngày Chuyển đối số tỉnh Bắc Kạn. Theo đó, tỉnh Bắc Kạn lấy ngày 10 tháng 10 hàng năm là Ngày Chuyển đối số tỉnh Bắc Kạn.

Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn được tổ chức hằng năm nhằm:

Đẩy nhanh tiến độ triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 03/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030;

Nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số;

Thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp để bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn.


UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông: Hằng năm chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan và UBND huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện; tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động truyền thông về Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn, Cổng Thông tin điện tử tỉnh đẩy mạnh việc tuyên truyền, quảng bá về Ngày chuyển đổi số quốc gia và Ngày chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn; xây dựng các chuyên mục, tin, bài tuyên truyền, biểu dương các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp điển hình đi đầu trong việc ứng dụng CNTT, thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.Đinh Loan